บุคลากร งานออกแบบก่อสร้าง

ธวัชชัย นวเลิศปัญญา

นายธวัชชัย นวเลิศปัญญา
Mr.Thawatchai Nawalerspunya
อาจารย์ (ช่วยราชการ) (หัวหน้างาน)
โทร : 0-2665-3735
โทรภายใน : 6085
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
สมชาย เรืองศักิด์ภักดี

นายสมชาย เรืองศักดิ์ภักดี
Mr.Somchai Rueangsakpakdee
อาจารย์ (ช่วยราชการ)
โทร : 0-2665-3735
โทรภายใน : 6617, 6085
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
สุนันท์ มนต์แก้ว

นายสุนันท์ มนต์แก้ว
Mr.Sunun Monkaew
อาจารย์ (ช่วยราชการ)
โทร : 0-2665-3735
โทรภายใน : 6085
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
ธนันท์ ศัลยวุฒิ

นายธนันท์ ศัลยวุฒิ
Mr.Thanan Sanyawuth
อาจารย์ (ช่วยราชการ)
โทร : 0-2665-3735
โทรภายใน : 6085
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
สุธิดา ถิ่นจันทร์

นางสาวสุธิดา ถิ่นจันทร์
Ms.Sutida Thinjun
สถาปนิกชำนาญการ
โทร : 0-2665-3735
โทรภายใน : 6085
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
ไพศาล สุขสม

นายไพศาล สุขสม
Mr.Paisarn Suksom
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3735
โทรภายใน : 6085
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
ถิรนันท์ จินตสุนทรอุไร

นายถิรนันท์ จินตสุนทรอุไร
Mr.Thiranun Jintasoontronurai
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3735
โทรภายใน : 6085
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
วนิดา เฉยกลิ่น

นางสาววนิดา เฉยกลิ่น
Ms.Wanida Cheyklin
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3735
โทรภายใน : 6085
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
ณภัทร ภูริกุลธัญญา

นายณภัทร ภูริกุลธัญญา
Mr.Napat Phurikulthanya
สถาปนิกปฏิบัติการ
โทร : 0-2665-3735
โทรภายใน : 6085
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th
วัลลภ เชยเกษร

นายวัลลภ เชยเกษร
Mr.Wallop Chaerykesorn
พนักงานพิมพ์แบบ
โทร : 0-2665-3735
โทรภายใน : 6085
โทรสาร : 0-2665-3736
email : plan.rmutp@rmutp.ac.th