บุคลากร งานออกแบบก่อสร้าง

สุนันท์ มนต์แก้ว
นายสุนันท์ มนต์แก้ว
อาจารย์ [ช่วยราชการ] (หัวหน้างาน)
email: sunun.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6085
ธนันท์ ศัลยวุฒิ
นายธนันท์ ศัลยวุฒิ
อาจารย์ [ช่วยราชการ]
email: thanan.sa@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6085
สุธิดา ถิ่นจันทร์
นางสาวสุธิดา ถิ่นจันทร์
สถาปนิกปฏิบัติการ
email: sutida.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6085
ไพศาล สุขสม
นายไพศาล สุขสม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
email: paisarn.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6085
ถิรนันท์ จินตสุนทรอุไร
นายถิรนันท์ จินตสุนทรอุไร
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
email: thiranun.j@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6085
วนิดา เฉยกลิ่น
นางสาววนิดา เฉยกลิ่น
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
email: wanida.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6085
นายวัฒนา  เชิดชูพงษ์
นายวัฒนา เชิดชูพงษ์
วิศวกรไฟฟ้า
email: vattana.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6085