ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2563

(2 ก.ค. 63) การประชุมหารือและติดตามการก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ และงานออกแบบสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยฯ

กองนโยบายและแผน

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือและติดตามการก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์ แขวงส่วนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และงานออกแบบสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทย และการออกแบบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายสุนันท์ มนต์แก้ว หัวหน้างานออกแบบก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องอินทนิล 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2563