ภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2557 ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ (อธิการบดี มทร.พระนคร)

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ได้นำคณะบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำนักอธิการบดี ชั้น 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556