ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2562

(13 ก.พ. 62) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ศูนย์พื้นที่ศึกษาเทเวศร์ ราชมงคลพระนคร

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ศูนย์พื้นที่ศึกษาเทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีนางวรรณวิมล นาคทัด ผู้ช่วยอธิการบดี นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562