ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาฝึกงานที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) และท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ให้เกียรติมอบของที่ระลึกกับนักศึกษาฝึกงาน ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ กองนโยบายและแผน หลังจากการเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556