ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2561

[ศูนย์พณิชยการพระนคร] การประชุมการจัดทำระบบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (24 ก.ย. 61)

ภาพการประชุมการจัดทำระบบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561