เอกสารดาวน์โหลด งานนโยบายและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานงบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

แบบฟอร์มการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

ตาราง RMUTP-ERM.S รอบ 12 เดือน ปี 2560 และ URM Workshop Template

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)
 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

เอกสารประกอบการบรรยาย “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” โดย คุณธรรญา สุขสมัย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)
 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

ไฟล์ Template – RMUTP Retreat 2017

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

ข้อมูลการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (University Reprofiling)

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

เอกสารการประชุมการเตรียมแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแนวทางการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

แผนงาน/โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (LogFrame) และ ผังโครงสร้างงาน (WBS)

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

แผนที่ทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ พ.ศ. 2560

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

การบริหารความเสี่ยงฯ ปี พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มทร.พระนคร

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ – งบประมาณ – การติดตาม/การรายงานผล – การประเมินผล – การทบทวนแผนฯ

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ

ตารางตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2561 (ปรับปรุงปีการศึกษา 2559)

ตารางแสดงตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ และระดับผลผลิตจำแนกตามผลผลิต และหน่วยงาน

ผังความเชื่อมโยงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้)

ผังความเชื่อมโยงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณรายจ่าย)

ผังความเชื่อมโยงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบประมาณเงินรายได้)

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มประกอบการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบโครงการประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตาราง RMUTP-ERM.S ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อรายงานผล รอบ 12 เดือน

เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

คู่มือการจัดทำการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.145.124.143)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รูปเล่ม)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2557 – 2561

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รูปเล่ม)

เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ผังยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการพัฒนา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2561

ร่างแผนอธิการบดีที่นำเสนอในการประชุม CEO | 10 กันยายน พ.ศ. 2557

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2557

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคล (R-CAP1 – R-CAP5 | 12 เดือน)

ตัวชี้วัด 52 ม. (ใหม่)

การประชุมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557

รายงานผลระดับมหาวิทยาลัยฯ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 และตัวบ่งชี้ที่ 17

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2554)

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผังยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ปี 2557-2561

ผังยุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการงบยุทธศาสตร์ฯ 53