เอกสารดาวน์โหลด งานบริหารงานทั่วไป

การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี งปม. 2559การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานภายใน และการกำหนดตำแหน่ง กนผ.แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา