เอกสารดาวน์โหลด งานวิเคราะห์งบประมาณ

เอกสารประกอบการชี้แจง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี งปม. 2562 (ราชมงคลพระนคร)

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

เอกสารประกอบการชี้แจงกรรมาธิการ (ง.4) ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี งปม. 2562 (ราชมงคลพระนคร)

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

เอกสารประกอบการชี้แจงในมิติ Function (แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และ แผนงานบูรณาการ) ปี งปม. 2562 (ราชมงคลพระนคร)

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

(Powerpoint) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่งกรรมาธิการฯ ปี งปม. 2562

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี งปม. 2562 (ราชมงคลพระนคร)

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

คู่มือเงินรายได้ ปี 2562

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)
 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ ปี งปม. 2563 (รายละเอียด) (ปรับแก้ไข) 30 พ.ค. 2561

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

แบบสรุปคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ปีงปม. พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอื่น จำแนกตามแผนงานโครงการ

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

แบบฟอร์มการเบิกจ่าย ปี งปม. 2562 (คณะ และ หน่วยงานสนับสนุน)

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี งปม. 2562

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)
 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ มทร.พระนคร ปี งปม. 2563

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ มทร.พระนคร ปี งปม. 2562

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน (ม.ค. 61)

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนมกราคม 2561

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

แผนรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

แบบเสนอขอโครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

มาตราฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ) มีนาคม ปี พ.ศ. 2560

 • เนื้อหานี้อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับเครือข่ายอินทราเน็ตเท่านั้น (54.81.102.236)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งปม. รายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 60)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะการฝึกอบรม (มกราคม 60)

บูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 เบื้องต้น

การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560

แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (5 เมษายน 2559) [ส่งภายในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.]

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน ที่นักศึกษาของคณะต่าง ๆ งบประมาณปี พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา (มกราคม 2559)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (มกราคม 2559)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม 2558)

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2558

คู่มืองบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายไปราชการต่างประเทศ (กุมภาพันธ์ 2558)

แบบฟอร์ม ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน ที่นักศึกษาของคณะต่าง ๆ งบประมาณปี 2559

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณปี 2559

แผนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ – ต่างประเทศ งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณปี 2558

งบประมาณปี 2557

งบประมาณปี 2556

งบประมาณปี 2555

งบประมาณปี 2554