ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีกับ น.ส.ศศิวรรณ อินทร์ธนู ที่ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มทร.พระนคร

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพบรรยากาศ ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) และบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิวรรณ อินทร์ธนู (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) ที่ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยท่านจุฬาภรณ์ ให้เกียรติอวยพร และเป็นตัวแทนมอบการ์ดแสดงความยินดีและมอบเงินของขวัญ จากท่านจุฬาภรณ์ และบุคลากรกองฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556