สวัสดีปีใหม่ 2559 อธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2559 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ (รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน) ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า) ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ) รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท (รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวัสดีปีใหม่ 2559 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2559 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร มอบของขวัญ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เข้าพบ คุณจุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2559 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้มีการพูดคุยถึงประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่จะตอบโจทย์ของการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งคุณจุลพงษ์ ยินดีที่จะให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะทางด้านสายวิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งบุคลากรไปทำงานในด้านภาคอุตสาหกรรม โดยจะมีการร่างบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร มอบของขวัญ ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร เข้าพบ ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2559 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และได้มีการพูดคุยถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งประเด็นนี้ตรงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในประเด็นขับเคลื่อนเข้าสู่นโยบาย Green Growth โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มีการจัดการศึกษาเน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติในการตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ของกระทรวงอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร มอบของขวัญ ผู้อำนวยการ สสว. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เป็นตัวแทน ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เข้าพบ คุณวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการสำนักประสาน และบริหารโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และได้พูดคุยถึงเรื่อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) การดูแลโครงการ SME การยกระดับผู้ประกอบการ และแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตของผู้ประกอบการ ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

การประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มทร.พระนคร สู่การปฏิบัติ

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มทร.พระนคร สู่การปฏิบัติ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ (รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน) ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า) ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ) รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท (รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร) ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารของคณะและหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 9.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมระพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร มอบของขวัญ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เข้าพบ คุณพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2559 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการพูดคุยและได้ให้นโยบายเกี่ยวการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม Industry West ในอนาคตต้องมีการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรมอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นพัฒนาตามนโยบาย 3R ได้แก่ Reduce, Reuse และ Recycle ซึ่งประเด็นนี้ตรงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในประเด็นขับเคลื่อนเข้าสู่นโยบาย Green Growth โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติในการตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม ในอนาคตต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร มอบของขวัญ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เข้าพบ คุณวิชัย จิราธิยุต ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เพื่อมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2559 ทีสถาบันยานยนต์ และได้มีการพูดคุยและได้ให้นโยบายการขับเคลื่อนยานยนต์เข้าสู่ระบบไฟฟ้ายานยนต์ จะต้องมีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และมีการไปดูงานระบบ E-Bus และ E-Truck ซึ่งเป็นนโยบายของสถาบันยานยนต์ พัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถตอบสนอง Supply Chain ของอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมโลกจะเข้าสู่ยุค Industrial 4.0 Industrial 4.0 คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จะเป็นการบูรณาการโลกของการผลิต เข้ากับการเชื่อมต่อทางเครื่อข่ายในรูปแบบ “Internet of Things (IoT)” ทุกหน่วยของระบบการผลิต ตั้งแต่ตัววัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์หน่วยต่างๆ เหล่านี้จะถูกติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างอิสระ เพื่อการจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมด ปัจจัยและเงื่อนไขที่จะทำให้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นไปได้คือ CPS (Cyber-Physical System) […]

บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2559 กองนโยบายและแผน

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ของบุคลากรกองนโยบายและแผน โดยภายในงานมีการจับฉลากของรางวัลต่างๆ มากมายจากบุคลากรที่นำมา และมีรางวัลพิเศษจาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ มามอบให้กับบุคลากรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ณ กองโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558

การลงพื้นที่ศูนย์โชติเวช เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 59

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การลงพื้นที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) และบุคลากรกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช

การลงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 59

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การลงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) และบุคลากรกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

การลงพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 59

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การลงพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) และบุคลากรกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องมงคงอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

การลงพื้นที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 59

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การลงพื้นที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) และบุคลากรกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง AD & PR Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศูนย์เทเวศร์

การลงพื้นที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 59

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การลงพื้นที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) และบุคลากรกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง A609 ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์

การลงพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 59

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การลงพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) และบุคลากรกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Posted Posted in ดาวน์โหลด

(เอกสารแก้ไข 24 พ.ย. 58) ตารางตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ จำแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2561 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คณะ) คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หน่วยงาน) เอกสารหมายเลข 5 แบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กนผ.ร่วมจัดเลี้ยงท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ จ.เพชรบุรี

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองนโยบายและแผน ร่วมจัดเลี้ยงท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น และอบอุ่นแบบครอบครัวเดียวกัน โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างาน และบุคลากรทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ 2558

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2558 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า) ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ) รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท (รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร) ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารของคณะและหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2558

Posted Posted in ดาวน์โหลด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (18 พ.ย. 58) นโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559 – 2574) Worksheet สำหรับการลงพื้นที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (20 พ.ย. 58) นโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559 – 2574) Worksheet สำหรับการลงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (30 พ.ย. 58) นโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559 – 2574) Worksheet สำหรับการลงพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (2 ธ.ค. 58) นโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559 – […]

การประชุมกองนโยบายและแผน 5 ตุลาคม 2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

การประชุมกองนโยบายและแผน มทร. พระนคร 5 ตุลาคม 2558 ท่านสามารถติดตามชมการประชุมกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ได้ที่นี่

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2558

Posted Posted in การบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน ปี 2558 (2 ต.ค. 58) แบบฟอร์มrmutp-erm9สำหรับการรายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ12เดือน ประจำปี งปม.2557 (8 ก.ค. 58) ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายลงในแบบ ปย.1 ปี 2558 (8 ก.ค. 58) นโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง ปี 2558 (8 ก.ค. 58) แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ปี 2558 (8 ก.ค. 58) แบบฟอร์มrmutp-erm1-erm9 ปี 2558 (8 ก.ค. 58) แบบฟอร์ม ปย.2 ปี 2558 (8 ก.ค. 58) แบบฟอร์ม ปย.1 ปี 2558 (8 ก.ค. 58) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง […]

กนผ. แสดงความยินดีกับ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558

ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ จัดเลี้ยงบุคลากร กนผ. และแสดงความยินดีกับ คุณสุธิดา ถิ่นจันทร์

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดเลี้ยงอาหารให้กับบุคลากรกองนโยบายและแผน และร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับ คุณสุธิดา ถิ่นจันทร์ สถาปนิกชำนาญการ ที่ศึกษาจบในระดับปริญญาโท (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมอาคาร) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

บรรยากาศการอำลาอาลัยผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี 2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพการอำลาอาลัยผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี 2558 โดยท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นผู้เกษียณอายึราชการในปี้นี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและปิติยินดีของคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ สำหนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ สัมพันธ์จากใจสายใยราชมงคลพระนคร 2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ (ชื่องาน สัมพันธ์จากใจสายใยราชมงคลพระนคร) โดยมีท่าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดพิธี เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร

ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 5 ส. ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบในเรื่องความสะอาดของโต๊ะ ความเป็นระเบียบของเอกสาร การเก็บสายไฟใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้ ทั้งนี้ บุคลากรของกองนโยบายและแผนให้ความร่วมมือในการจัด 5 ส.เป็นอย่างดี และได้นำสิ่งคณะกรรมการแนะนำมาปรับปรุงในการตรวจครั้งต่อไป

การตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดราชบุรีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การประชุมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดราชบุรีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี