กนผ.ร่วมจัดเลี้ยงท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ จ.เพชรบุรี

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองนโยบายและแผน ร่วมจัดเลี้ยงท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น และอบอุ่นแบบครอบครัวเดียวกัน โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างาน และบุคลากรทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ 2558

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2558 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า) ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ) รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท (รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร) ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารของคณะและหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2558

Posted Posted in ดาวน์โหลด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (18 พ.ย. 58) นโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559 – 2574) Worksheet สำหรับการลงพื้นที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (20 พ.ย. 58) นโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559 – 2574) Worksheet สำหรับการลงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (30 พ.ย. 58) นโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559 – 2574) Worksheet สำหรับการลงพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (2 ธ.ค. 58) นโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559 – […]

การประชุมกองนโยบายและแผน 5 ตุลาคม 2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

การประชุมกองนโยบายและแผน มทร. พระนคร 5 ตุลาคม 2558 ท่านสามารถติดตามชมการประชุมกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ได้ที่นี่

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2558

Posted Posted in การบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน ปี 2558 (2 ต.ค. 58) แบบฟอร์มrmutp-erm9สำหรับการรายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ12เดือน ประจำปี งปม.2557 (8 ก.ค. 58) ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายลงในแบบ ปย.1 ปี 2558 (8 ก.ค. 58) นโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง ปี 2558 (8 ก.ค. 58) แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ปี 2558 (8 ก.ค. 58) แบบฟอร์มrmutp-erm1-erm9 ปี 2558 (8 ก.ค. 58) แบบฟอร์ม ปย.2 ปี 2558 (8 ก.ค. 58) แบบฟอร์ม ปย.1 ปี 2558 (8 ก.ค. 58) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง […]

กนผ. แสดงความยินดีกับ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558

ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ จัดเลี้ยงบุคลากร กนผ. และแสดงความยินดีกับ คุณสุธิดา ถิ่นจันทร์

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดเลี้ยงอาหารให้กับบุคลากรกองนโยบายและแผน และร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับ คุณสุธิดา ถิ่นจันทร์ สถาปนิกชำนาญการ ที่ศึกษาจบในระดับปริญญาโท (สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมอาคาร) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

บรรยากาศการอำลาอาลัยผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี 2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพการอำลาอาลัยผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี 2558 โดยท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นผู้เกษียณอายึราชการในปี้นี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและปิติยินดีของคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ สำหนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ สัมพันธ์จากใจสายใยราชมงคลพระนคร 2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ (ชื่องาน สัมพันธ์จากใจสายใยราชมงคลพระนคร) โดยมีท่าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดพิธี เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร

ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 5 ส. ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบในเรื่องความสะอาดของโต๊ะ ความเป็นระเบียบของเอกสาร การเก็บสายไฟใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้ ทั้งนี้ บุคลากรของกองนโยบายและแผนให้ความร่วมมือในการจัด 5 ส.เป็นอย่างดี และได้นำสิ่งคณะกรรมการแนะนำมาปรับปรุงในการตรวจครั้งต่อไป

การตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดราชบุรีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การประชุมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดราชบุรีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน BPM

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน BPM ใน โดยมีท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (เทเวศร์) ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

เทสโค้ด

Posted Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ดูทั้งหมด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของสภามทร.พระนคร 2558 เอกสารดาวน์โหลด ดูทั้งหมด กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของสภามทร.พระนคร 2558

Posted Posted in ไม่มีหมวดหมู่

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของสภามทร.พระนคร 2558

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของ มทร.พระนคร งปม. 58

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

การเยี่ยมชมการจัดแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (27 เม.ย. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

การเยี่ยมชมการจัดแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (27 เม.ย. 58)