การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน BPM

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน BPM ใน โดยมีท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (เทเวศร์) ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

เทสโค้ด

Posted Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ดูทั้งหมด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของสภามทร.พระนคร 2558 เอกสารดาวน์โหลด ดูทั้งหมด กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของสภามทร.พระนคร 2558

Posted Posted in ไม่มีหมวดหมู่

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของสภามทร.พระนคร 2558

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของ มทร.พระนคร งปม. 58

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

การเยี่ยมชมการจัดแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (27 เม.ย. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

การเยี่ยมชมการจัดแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (27 เม.ย. 58)

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (17 ก.พ. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (17 ก.พ. 58)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (12 ธ.ค. 57)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (12 ธ.ค. 57)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของสภามทร.พระนคร 2558

Posted Posted in ไม่มีหมวดหมู่

 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกองนโยบายและแผน  วิดีทัศน์และแกลเลอรี : การประชุมกองนโยบายและแผน  วิดีทัศน์และแกลเลอรี การประชุมกองนโยบายและแผน ประจำวันที่ 3 พ.ค. 56  วิดีทัศน์ : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ปี 2558  วิดีทัศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำวันที่ 24 พ.ย. 55  วิดีทัศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำวันที่ 10 พ.ย. 55   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดี  ระบบวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)  ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)  รายงานผลระดับมหาวิทยาลัยฯ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ผังยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร (ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) เอกสารประกอบรายงานการประชุม การถ่ายทอดนโยบายและแผน ปี 2556 สู่การปฏฺบัติ […]