ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการตรวจ 5 ส.(สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 5 ส. ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบในเรื่องความสะอาดของโต๊ะ ความเป็นระเบียบของเอกสาร การเก็บสายไฟใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้ ทั้งนี้ บุคลากรของกองนโยบายและแผนให้ความร่วมมือในการจัด 5 ส.เป็นอย่างดี และได้นำสิ่งคณะกรรมการแนะนำมาปรับปรุงในการตรวจครั้งต่อไป

ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันมหาสงกรานต์ 2558 ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2558 ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ โดยมีท่านรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรทุกท่าน ร่วมรดน้ำดำหัวและรับพร จากท่านอธิการฯ ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558

เอกสารประชาสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน (แผ่นพับ)

Posted Posted in เอกสารเผยแพร่

เอกสารประชาสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน (แผ่นพับ) (แผ่นพับ) 1.งานนโยบายและยุทธศาสตร์ (แผ่นพับ) 2.งานวิเคราะห์งบประมาณ (แผ่นพับ) 3.งานติดตามและประเมินผล (แผ่นพับ) 4.งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ (แผ่นพับ) 5.งานออกแบบก่อสร้าง (แผ่นพับ) 6.งานบริหารทั่วไป กลับหน้าหลักเว็บไซต์ »

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน / งานออกแบบก่อสร้าง

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน / งานออกแบบก่อสร้าง โดยมีท่านรองอธิการบดีจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) กล่าวเปิดการประชุม และร่วมชี้แจงการปฏิบัติงานฯ พร้อมท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และหัวหน้างานภายในกองนโยบายและแผน โดยมีวัตถุประสงค์ในการชี้แจง คือ 1) ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557-2561 ภายใต้การบริหารงานของ รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2) ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบภารกิจ โครงสร้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปฏิทินการนำส่งข้อมูลของกองนโยบายและแผน เพื่อให้การประสานงานและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานกับกองนโยบายและแผน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำส่งผลผลิตให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด และในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง คือ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแผน บุคลากรกองนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6 […]

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน / งานออกแบบก่อสร้าง (2 มีนาคม 2558)

Posted Posted in โครงการประชุม-สัมมนา

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/งานออกแบบก่อสร้าง (2 มีนาคม 2558) เอกสารหมายเลข 1 : เอกสารประกอบการบรรยายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เอกสารหมายเลข 2 : เอกสารประกอบการบรรยาย และแผ่นพับการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน กลับหน้า งานออกแบบก่อสร้าง »

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2558 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

กนผ. ร่วมจับฉลากของรางวัลและรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี มทร.พระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน ร่วมจับฉลากของรางวัลและรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานปฏิบัติ 2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานปฏิบัติ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหรกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

บุคลากร กนผ. แสดงความยินดีกับ ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน แสดงความยินดีกับท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยท่านจุฬาภรณ์ ให้เกียรติตัดเค้ก และอวยพรให้กับบุคลากรกองนโยบายและแผน

สวัสดีปีใหม่ 2558 คณะผู้บริหาร มทร.พระนคร สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ และ สำนักการโยธา

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร มทร.พระนคร และ ภาพบรรยากาศของผู้บริหาร มทร.พระนคร และ บุคลากรกองนโยบายและแผน นำโดย ท่าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ท่าน ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ (รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน) และ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ และ สำนักการโยธา เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2557

สวัสดีปีใหม่ 2558 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2558 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2558 กองนโยบายและแผน

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 ของบุคลากรกองนโยบายและแผน โดยภายในงานมีการจับฉลากของรางวัลต่างๆ มากมายจากบุคลากรที่นำมา และมีรางวัลพิเศษจากท่านรองอธิการบดีจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ มามอบให้กับบุคลากรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 ณ กองโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 และเย็นวันเดียวกัน ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้เชิญท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับบุคลากร ณ ร้าน Sizzler เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2557

Knowledge Management (KM) ปี 2558

Posted Posted in km

คลังความรู้ แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ปี 2558 (23 มิ.ย. 58) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายฯ ปี 2558 (23 มิ.ย. 58) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58) สรุปวิทยากรบรรยาย อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย (16 มิ.ย. 58) สรุปวิทยากรบรรยาย ดร.สุภัทร จำปาทอง (16 มิ.ย. 58) การเยี่ยมชมการจัดแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (27 เม.ย. 58) การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/งานออกแบบก่อสร้าง (2 มี.ค. 58) การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (17 ก.พ. 58) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับอนาคตการพัฒนาประเทศ (6 ม.ค. 58) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน […]

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 14/2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 14/2557 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557

นักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2556 [wptab name=’จำแนกตามเพศ’] จำแนกตามเพศ [/wptab][wptab name=’จำแนกตามระดับการศึกษา’] จำแนกตามระดับการศึกษา [/wptab][wptab name=’จำแนกตามชั้นปี’] จำแนกตามชั้นปี [/wptab][wptab name=’จำแนกตามคณะ’] จำแนกตามคณะ [/wptab][wptab name=’จำแนกตามผลผลิต’] จำแนกตามผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ [/wptab][wptab name=’จำแนกตามคณะ เพศ ระดับการศึกษา รอบการเรียน และผลผลิต’] จำแนกตามคณะ เพศ ระดับการศึกษา รอบการเรียน และผลผลิต [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

นักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 [wptab name=’จำแนกตามระดับการศึกษา’] จำแนกตามระดับการศึกษา [/wptab][wptab name=’จำแนกตามคณะ’] จำแนกตามคณะ [/wptab][wptab name=’จำแนกตามผลผลิตและระดับการศึกษา’] จำแนกตามผลผลิต [/wptab][wptab name=’จำแนกตามคณะ ระดับตามคณะ ระดับการศึกษา รอบการเรียน และผลผลิต’] จำแนกตามคณะ ระดับตามคณะ ระดับการศึกษา รอบการเรียน และผลผลิต [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

นักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นักศึกษาทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2555 [wptab name=’จำแนกตามระดับการศึกษา’] จำแนกตามระดับการศึกษา [/wptab][wptab name=’จำแนกตามผลผลิต’] จำแนกตามผลผลิต [/wptab][wptab name=’จำแนกตามผลผลิตและระดับการศึกษา’] จำแนกตามผลผลิตและระดับการศึกษา [/wptab][wptab name=’จำแนกตามคณะ’] จำแนกตามคณะ [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

นักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

นักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 [wptab name=’จำแนกตามระดับการศึกษา’] จำแนกตามระดับการศึกษา [/wptab][wptab name=’จำแนกตามผลผลิต’] จำแนกตามผลผลิต [/wptab][wptab name=’จำแนกตามคณะ’] จำแนกตามคณะ [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 [wptab name=’การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน’] ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน [/wptab][wptab name=’ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน’] ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน [/wptab][wptab name=’ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา’] ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา [/wptab][wptab name=’ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ’] ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ [/wptab][wptab name=’ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา’] ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 [wptab name=’ตามงบรายจ่าย’] ตามงบรายจ่าย [/wptab][wptab name=’ตามผลผลิต’] ตามผลผลิต [/wptab][wptab name=’ตามหน่วยงาน’] ตามหน่วยงาน [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2557

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2557 [wptab name=’ตามงบรายจ่าย’] ตามงบรายจ่าย [/wptab][wptab name=’ตามผลผลิต’] ตามผลผลิต [/wptab][wptab name=’ตามหน่วยงาน’] ตามหน่วยงาน [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2556

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2556 [wptab name=’ตามงบรายจ่าย’] ตามงบรายจ่าย [/wptab][wptab name=’ตามผลผลิต’] ตามผลผลิต [/wptab][wptab name=’ตามหน่วยงาน’] ตามหน่วยงาน [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 [wptab name=’ตามงบรายจ่าย’] ตามงบรายจ่าย [/wptab][wptab name=’ตามผลผลิต’] ตามผลผลิต [/wptab][wptab name=’ตามหน่วยงาน’] ตามหน่วยงาน [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 [wptab name=’ตามงบรายจ่าย’] ตามงบรายจ่าย [/wptab][wptab name=’ตามผลผลิต’] ตามผลผลิต [/wptab][wptab name=’ตามหน่วยงาน’] ตามหน่วยงาน [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

หลักสูตรและสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน [wptab name=’ภาพรวมของหลักสูตรที่เปิดสอน’] ภาพรวมของหลักสูตรที่เปิดสอน [/wptab][wptab name=’ภาพรวมของสาขาวิชาที่เปิดสอน’] ภาพรวมของสาขาวิชาที่เปิดสอน [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

หลักสูตรและสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน [wptab name=’ภาพรวมของหลักสูตรที่เปิดสอน’] ภาพรวมของหลักสูตรที่เปิดสอน [/wptab][wptab name=’ภาพรวมของสาขาวิชาที่เปิดสอน’] ภาพรวมของสาขาวิชาที่เปิดสอน [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

หลักสูตรและสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน [wptab name=’ภาพรวมของหลักสูตรที่เปิดสอน’] ภาพรวมของหลักสูตรที่เปิดสอน [/wptab][wptab name=’ภาพรวมของสาขาวิชาที่เปิดสอน’] ภาพรวมของสาขาวิชาที่เปิดสอน [/wptab][wptab name=’หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน จำแนกตามคณะ’] หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน จำแนกตามคณะ [/wptab][wptab name=’ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน’] ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน [/wptab][wptab name=’ภาพรวมของหลักสูตรที่มีการเปิด ปรับปรุง และแจ้งปิด’] ภาพรวมของหลักสูตรที่มีการเปิด ปรับปรุง และแจ้งปิด [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »

คำแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Posted Posted in เอกสารเผยแพร่

คำแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดาวน์โหลด คำแถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กลับหน้าหลักเว็บไซต์ »

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [wptab name=’ระบบภาวะมีงานทำของบัณฑิต’][/wptab][wptab name=’สภาพการทำงานของบัณฑิต’] สภาพการทำงานของบัณฑิต ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 2,830 คน บัณฑิตให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจำนวน 2,751 คน คิดเป็นร้อยละ 97.21 ซึ่งมีผลการสำรวจดังนี้ ระดับ การศึกษา ป.ตรี ป.โท ผู้ทำงานแล้ว (คน) 1,623 42 กำลังศึกษา (คน) 55 – ผู้ทำงานแล้วและกำลังศึกษา (คน) 244 12 ยังมิได้ทำงาน* (คน) 769 6 ทำงาน ตรงสาขา (คน) 1,659 52 ทำงาน ไม่ตรงสาขา (คน) 203 2 หมายเหตุ* ยังมิได้ทำงาน นับรวมอุปสมบทและเกณฑ์ทหาร (ข้อมูลจากระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ณ วันที่ 15 […]

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in วิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษา [wptab name=’ตามเพศ’] จำแนกตามเพศ [/wptab][wptab name=’ตามระดับการศึกษา’] จำแนกตามระดับการศึกษา [/wptab][wptab name=’ตามผลผลิต’] จำแนกตามผลผลิต [/wptab][wptab name=’ตามผลผลิตและระดับการศึกษา’] จำแนกตามผลผลิตและระดับการศึกษา [/wptab][wptab name=’ตามคณะ (กราฟ)’] จำแนกตามคณะ (กราฟ) [/wptab][wptab name=’ตามคณะ (ตาราง)’] จำแนกตามคณะ (กราฟ) [/wptab][end_wptabset] กลับหน้า ข้อมูลสถิติ »