ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา ราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 61 -64)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 2561 -2564)

แบบฟอร์มที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ กับดัชนีชี้วัดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

แบบฟอร์มที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ กับดัชนีชี้วัดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

แบบฟอร์มที่ 1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการรายงานผลตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

แบบฟอร์มที่ 1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการรายงานผลตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

เอกสารประกอบการบรรยาย RMUTP Retreat 2018 (ส่วนงานกองนโยบายและแผน)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

Mega Trends งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ระดับหน่วยงาน) ปี งปม. 2561 (Update 15 พ.ค. 61)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ระดับหน่วยงาน) ปี งปม. 2561

เอกสารประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ราชมงคลพระนคร ประจำปี งปม. 2562

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

1. เอกสารแนบ 1 2. เอกสารแนบ 2 3. แบบประเมิน 1 ความคิดเห็นผู้บริหารประเมินความจำเป็น ผลกระทบต่อองค์กร 4. แผนบริหารความเสี่ยง กรอกบางส่วน

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฯ การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 9 เม.ย. 61 (อัพเดทข้อมูล 18 เม.ย. 61)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

เอกสารชุดที่ 1 แบบรายงานติดตาม ผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบประเมิน 1 ความคิดเห็นผู้บริหารประเมินความจำเป็น ผลกระทบต่อองค์กร แบบรายงานติดตาม ผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง (องค์กร) ปี 2562 แผนบริหารความเสี่ยง ISO 21001 EDUCATIONAL MS เอกสารชุดที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยง (ข้อ 1) คณะวิศวกรรมฯ แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2561 (RMUTP-ERM.S ปี 2561) (แก้ไข) แผนบริหารความเสี่ยง คณะศิลปะศาสตร์ แผนบริหารความเสี่ยง มทร.พระนคร (สวท.) แผนบริหารความเสี่ยง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น Digital University แบบประเมิน 1 ความคิดเห็นผู้บริหารประเมินความจำเป็น ผลกระทบต่อองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง กรอกบางส่วน

เอกสารประกอบการบรรยาย การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา มทร.พระนคร และ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

1. พัฒนาโครงการตามกรอบการบริหารงบประมาณภาครัฐ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างยั่งยืน (3 ก.พ. 61) 2. ระบบงบประมาณของประเทศไทย โดย สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี (3 ก.พ. 61) 3. การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (Total quality management:TQM) (17 ก.พ. 61) 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (27 ก.พ. 61) 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (27 ก.พ. 61)

แบบรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet] 1. คำชี้แจง การรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 2. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 3. ตารางตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557-2561 (ปรับปรุง 2560) [/intranet]

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ราชมงคลพระนคร ปี งปม. 2561

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[/intranet]

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน (ม.ค. 61)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน (ม.ค. 61)

เล่มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]เล่มยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี[/intranet]

สรุปแบบฟอร์มการเร่งรัดติดตาม

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet] กราฟแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (P-03-03) (ไฟล์ตัวอย่างการสรุปรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ) รายงานการบริหารโครงการกิจกรรม งบรายจ่ายอื่น มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 (P-03-04) รายงานการวิเคราะห์ปัญหา (เหตุและผล) ที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (P-03-05) รายงานสถานะผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (P-03-01 และ P-03-02) [/intranet]

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” (28 พ.ย. 60)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” (28 พ.ย. 60)

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี งปม. 2561

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี งปม. 2561[/intranet]

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร[/intranet]

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ปี งปม. 2562

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน [/intranet]

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [/intranet]