แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2561

Posted Posted in ดาวน์โหลด-2561

รายงานสถานะผลการดำเนินงานงบลงทุน (P-03-01 และ P-03-02) แบบฟอร์มรายงานบริหารโครงการงบรายจ่ายอื่น (P-03-04) แบบฟอร์มการวิเคราะห์ปัญหา (เหตุและผล) (P-03-05)

KPI ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (2560 – 2564) ครั้งที่ 4

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]KPI ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 4[/intranet]

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0” (9 ต.ค. 60)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0” [/intranet]

แผนการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม งบรายจ่ายอื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]แผนการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม งบรายจ่ายอื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[/intranet]

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)[/intranet]

แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการและงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการและงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[/intranet]

แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานงบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานงบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[/intranet]

แบบฟอร์มการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]แบบฟอร์มการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[/intranet]

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. 2561)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. 2561)[/intranet]

แผนรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนเบิกจ่าย)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]แผนรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนเบิกจ่าย)[/intranet]

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)[/intranet]