แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

คำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KPI) ง.3 รายละเอียดครุภัณฑ์ 2565 ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์ (ตัวใหม่) ง.5 รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ตัวใหม่) ง.6 แบบฟอร์มโครงการ พ.ศ. 2565 ทบทวนตัวชี้วัดตาม พรบ. พ.ศ. 2565 แบบสรุปโครงการ

เอกสารประกอบการประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Reinventing RMUTP) และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย ปี งปม. 2565

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

เอกสารประกอบการประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Reinventing RMUTP)และจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผล การดำเนินงานโครงการบำรุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

รายงานผล การดำเนินงานโครงการบำรุงรักษาระบบงาน BPM และ HRM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2563

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2563, ดาวน์โหลด-2564

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2563

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณการใช้จ่ายเงินรายได้สะสม

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2564

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณการใช้จ่ายเงินรายได้สะสม