แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ของ สอ. ปี งปม. 2561 รอบ 6 เดือน (RMUTP-ERM.S)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการว […]

แบบฟอร์มการจัดเตรียมข้อมูลโครงการการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (แบบฟอร์มของ สศช.)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

แบบฟอร์มการจัดเตรียมข้อมูลโครงการการดำเนินการ ที่สอดคล้ […]

รายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ปี งปม. 2561 รอบ 6 เดือน ราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

รายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบั […]

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา ราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 61 -64)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิท […]

แบบฟอร์มที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ กับดัชนีชี้วัดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

แบบฟอร์มที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ กับดัชนีช […]