คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ 2/2561 (18 มิ.ย. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปรายการและประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมระพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา ราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (RMUTP Retreat 2018)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 (RMUTP Retreat 2018) โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปรายการและประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) (30 พ.ค. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปรายการและประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การประชุมดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ปี งปม. 2563 (25 พ.ค. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

การประชุมการกำหนดแผนพัฒนา ราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 ให้ประสบความสำเร็จตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 37 ตัว (18 พ.ค. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมการกำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 ให้ประสบความสำเร็จตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 37 ตัว ณ ห้องประชุมระพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

การประชุมการแก้ปัญหาการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกต้อง และไม่ล่าช้า ปี งปม. 2561 (17 พ.ค. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการการประชุมการแก้ปัญหาการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกต้อง และไม่ล่าช้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมระพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

การประชุมแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคาร ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3/2561 (11 พ.ค. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาก่อสร้างอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ. 2563

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีบุคลากรที่จัดทำงบประมาณจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 2/2561

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2/2561 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ คือ คุณจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ นักวิจัยอิสระ เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.-Thailand Research Organizations Network) มามอบความรู้สำหรับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในองค์กร โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม. 2562 (งบรายจ่ายอื่น)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบรายจ่ายอื่น) โดยมีบุคลากรที่ดูแลด้านการจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง งปม. 2561

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ คือ คุณเย็นตา ครุวรรณ (คลังจังหวัดสมุทรสาคร) มามอบความรู้ในเรื่องการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 1/2561

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ คือ คุณจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ นักวิจัยอิสระ เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.-Thailand Research Organizations Network) มามอบความรู้สำหรับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในองค์กร โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา มทร.พระนคร และ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4/2561 (24 ก.พ. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ คือ คุณสุปราณี จงธรรมวัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ จากกองการพัสดุภาครัฐ(กพภ.) กรมบัญชีกลาง มามอบความรู้ในการบรรยายในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย R203 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา มทร.พระนคร และ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 3/2561 (17 ก.พ. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ คือ ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มามอบความรู้ในการบรรยายในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย R203 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (60 – 64) ครั้งที่ 2

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (60 – 64) ครั้งที่ 2 โดยมี รองอธิการบดีแต่ละฝ่าย และ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ผลการดำเนินงาน

การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา มทร.พระนคร และ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2/2561 (8 ก.พ. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ คือ นางสาววรวรรณ พลิคามิน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม และ นางสาวภัทรพร เล้าวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ มามอบความรู้ในการบรรยายในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ศูนย์เทเวศร์ สำนักอธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (60 – 64)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (60 – 64) โดยมี รองอธิการบดีแต่ละฝ่าย และ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันอังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตัวแทนของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง บุคลากรงานออกแบบก่อสร้างของกองนโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันอังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนา ราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (60 – 64) ครั้งที่ 6

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 6 โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และ ผู้อำนวยการจากกองต่างๆ ของสำนักอธิการบดี เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องอินทนิล 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

กองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2561 (5 กุมภาพันธ์ 2561)

การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2561 (5 กุมภาพันธ์ 2561)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างาน และบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องอินทนิล 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา มทร.พระนคร และ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 1/2561 (3 ก.พ. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวิทยากรรับเชิญ คือ ดร.ดวงตา ตันโช ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ นายกัมปนาท ดาวเรือง ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานงบประมาณ 2 และ นางรัชนี เจริญนาค ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและงบประมาณ และมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 2 ศูนย์โชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาผู้บริหาร

โครงการพัฒนาผู้บริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2561

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

บริหารยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาผู้บริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1/2561

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 ศูนย์พระนครเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

ปัญหาการก่อสร้าง

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง พ.อ.ปณต เขตต์สันเทียะ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร ผศ.สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ ผู้ช่วยอธิการบดี และ นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง นางนงลักษณ์ ทองนาค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา

การประชุมจัดทำตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 5

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมจัดทำตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 5 ณ ห้องอินทนิล 1 ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2561 (15 มกราคม 2561)

การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2561 (15 มกราคม 2561)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างาน และบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องอินทนิล 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  

การประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

การประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีคณะกรรมการฯ บุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะศิลปศาสตร์ และ กองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสาตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยดิจิทัล

โครงการเพื่อยื่นเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562-2565 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ครั้งที่ 2

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมโครงการเพื่อยื่นเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562-2565 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ครั้งที่ 2 โดยมีคณะกรรมการฯ และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

บริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผศ.ศรีจันทน์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในฯ ณ ห้องประชุมระพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

คณะศิลปศาสตร์

ผอ.กนพ และบุคลากรงานออกแบบก่อสร้าง ดูงานการคุมงานก่อสร้างคณะศิลปศาสตร์ โครงการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และ นายสมชาย เรืองศักดิ์ภักดี พร้อมบุคลากรงานออกแบบก่อสร้าง เข้าตรวจเยี่ยมชมความคืบหน้าการสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวของคณะศิลปศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560