งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ สัมพันธ์จากใจสายใยราชมงคลพระนคร 2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม งานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ (ชื่องาน สัมพันธ์จากใจสายใยราชมงคลพระนคร) โดยมีท่าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดพิธี เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร

ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 5 ส. ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบในเรื่องความสะอาดของโต๊ะ ความเป็นระเบียบของเอกสาร การเก็บสายไฟใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้ ทั้งนี้ บุคลากรของกองนโยบายและแผนให้ความร่วมมือในการจัด 5 ส.เป็นอย่างดี และได้นำสิ่งคณะกรรมการแนะนำมาปรับปรุงในการตรวจครั้งต่อไป

การตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดราชบุรีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การประชุมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดราชบุรีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน BPM

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน BPM ใน โดยมีท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (เทเวศร์) ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของ มทร.พระนคร งปม. 58

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการตรวจ 5 ส.(สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 5 ส. ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบในเรื่องความสะอาดของโต๊ะ ความเป็นระเบียบของเอกสาร การเก็บสายไฟใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้ ทั้งนี้ บุคลากรของกองนโยบายและแผนให้ความร่วมมือในการจัด 5 ส.เป็นอย่างดี และได้นำสิ่งคณะกรรมการแนะนำมาปรับปรุงในการตรวจครั้งต่อไป

ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันมหาสงกรานต์ 2558 ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2558 ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ โดยมีท่านรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรทุกท่าน ร่วมรดน้ำดำหัวและรับพร จากท่านอธิการฯ ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน / งานออกแบบก่อสร้าง

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน / งานออกแบบก่อสร้าง โดยมีท่านรองอธิการบดีจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) กล่าวเปิดการประชุม และร่วมชี้แจงการปฏิบัติงานฯ พร้อมท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และหัวหน้างานภายในกองนโยบายและแผน โดยมีวัตถุประสงค์ในการชี้แจง คือ 1) ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557-2561 ภายใต้การบริหารงานของ รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2) ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบภารกิจ โครงสร้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปฏิทินการนำส่งข้อมูลของกองนโยบายและแผน เพื่อให้การประสานงานและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานกับกองนโยบายและแผน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำส่งผลผลิตให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด และในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง คือ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแผน บุคลากรกองนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมกรมหลวงฯ ชั้น 6 […]

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2558

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2558 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

กนผ. ร่วมจับฉลากของรางวัลและรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี มทร.พระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน ร่วมจับฉลากของรางวัลและรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานปฏิบัติ 2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานปฏิบัติ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหรกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557

บุคลากร กนผ. แสดงความยินดีกับ ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน แสดงความยินดีกับท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยท่านจุฬาภรณ์ ให้เกียรติตัดเค้ก และอวยพรให้กับบุคลากรกองนโยบายและแผน

สวัสดีปีใหม่ 2558 คณะผู้บริหาร มทร.พระนคร สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ และ สำนักการโยธา

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร มทร.พระนคร และ ภาพบรรยากาศของผู้บริหาร มทร.พระนคร และ บุคลากรกองนโยบายและแผน นำโดย ท่าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ท่าน ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ (รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน) และ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ และ สำนักการโยธา เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2557

สวัสดีปีใหม่ 2558 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2558 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2558 กองนโยบายและแผน

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 ของบุคลากรกองนโยบายและแผน โดยภายในงานมีการจับฉลากของรางวัลต่างๆ มากมายจากบุคลากรที่นำมา และมีรางวัลพิเศษจากท่านรองอธิการบดีจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ มามอบให้กับบุคลากรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 ณ กองโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 และเย็นวันเดียวกัน ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้เชิญท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับบุคลากร ณ ร้าน Sizzler เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2557

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 14/2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 14/2557 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 13/2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 13/2557 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557

ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน จัดเลี้ยงที่ร่วมกันทำงาน ทำให้โครงการ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 2557 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร จัด Thank you Party ที่ร่วมกันทำงาน ทำให้โครงการ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ บ้านสวนลุงยศ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มทร.พระนคร ท่านใหม่ รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และ นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ เนื่องในโอกาศได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานอธิการบดี

ภาพบรรยากาศ โครงการ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร. พระนคร พ.ศ. 2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 – วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดย กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 12/2557 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 11/2557 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557

ภาพบรรยากาศ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับบุคลากรกองนโยบายและแผน

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน) ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับบุคลากรกองนโยบายและแผน ณ ร้านอาหาร Shabushi ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 10/2557 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2557 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2556 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2557

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคใต้

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ คณะเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา และ ภูเก็ต โดยได้ไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะพีพี แหลมพรหมเทพ และแวะทำบุญ ณ วัดสำคัญของจังหวัด ได้แก่ วัดพระผุด วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง และวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จ.นครราชสีมา ดูงาน มทร.พระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ผู้บริหาร อาจารย์ และคณะเจ้าหน้าที่ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ จ.นครราชสีมา ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในด้านกระบวนการพัฒนาแผน ด้านการพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 (ขอขอบคุณข้อมูลบรรยายจาก สำนักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร)

กองนโยบายและแผน รับบริจาคสิ่งของเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน รับบริจาคเงิน เสื้อผ้า และสิ่งของ ณ กองต่างๆ ตึกสำนักงานอธิการบดี และคณะต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 7 – 9 มกราคม 2557 เพื่อสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนองผักแพว และโรงเรียนบ้านโป่งข่อย จ.อุทัยธานี โดยนำเงินที่ได้รับและของบริจาคไปในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 กองนโยบายและแผนขอขอบพระคุณ และอนุโมนาบุญในการบริจาคสิ่งของในวันเด็กกับผู้บริจาคทุกท่านครับ

ผศ.ดร.วัลลภ ภูผา (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) สวัสดีปีใหม่ 2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านผศ.ดร.วัลลภ ภูผา (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) ให้เกียรติมาสวัสดีปีใหม่ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และอวยพรปีใหม่ ณ กองนโยบายและแผน สำนักอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557