สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) นายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) ศศิวรรณ อินทร์ธนู (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) จุฑาภรณ์ มาแย้ม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) และนายนันทรัตน์ ลี้พ้นพาล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช (รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) นายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) ศศิวรรณ อินทร์ธนู (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) จุฑาภรณ์ มาแย้ม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) และนายนันทรัตน์ ลี้พ้นพาล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช (รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจรรยา อยู่โปร่ง (ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) นายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) ศศิวรรณ อินทร์ธนู (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) จุฑาภรณ์ มาแย้ม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) และนายนันทรัตน์ ลี้พ้นพาล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจรรยา อยู่โปร่ง (ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านทรงยศ โรจนวีระ (ผู้อำนวยการ สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) นายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) ศศิวรรณ อินทร์ธนู (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) จุฑาภรณ์ มาแย้ม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) และนายนันทรัตน์ ลี้พ้นพาล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านทรงยศ โรจนวีระ (ผู้อำนวยการ สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

สวัสดีปีใหม่ 2557 ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล (รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ) รศ.สุภรัทรา โกไศยกานนท์ (รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และนายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) สวัสดีปีใหม่ 2557 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ได้นำคณะบุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องรองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักอธิการบดี ชั้น 2 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557

สวัสดีปีใหม่ 2557 ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ (อธิการบดี มทร.พระนคร)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ได้นำคณะบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำนักอธิการบดี ชั้น 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

สวัสดีปีใหม่ 2557 รองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ได้นำคณะบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

สวัสดีปีใหม่ 2557 ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร (รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ได้นำคณะบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร (รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

สวัสดีปีใหม่ 2557 ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ได้นำคณะบุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องรองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557

กิจกรรมเปิดร้านค้าขายของ เนื่องในโอกาส วันครบรอบวันสถาปนา มทร.พระนคร ปี 2557

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเปิดร้านค้าจำหน่ายสินค้า เนื่องในโอกาส วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี พ.ศ 2557 ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2556 ภายในงานมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย โดยหน่วยงานของ มทร.พระนคร ซึ่งกองนโยบายและแผน ได้เปิดร้านจำหน่ายขนมจีนแกงกะทิ และ แกงไตปลา และเสื้อผ้ามือสองหลายแบบ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวด Mr.& Mrs. RMUTP การประกวดร้องเพลง และในช่วงท้ายงาน มีการจับฉลากลุ้นรางวัลให้กับบุคคลที่อยู่ภายในงานอีกด้วย

บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2557 กองนโยบายและแผน

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2557 ของบุคลากรกองนโยบายและแผน โดยภายในงานมีการจัดอาหารบุฟเฟ่ต์ ไอศกรีม และการจับฉลากของรางวัลต่างๆ มากมายจากบุคลากรที่นำมา และมีรางวัลพิเศษจากท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน) และท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) มามอบให้กับบุคลากรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2557 ณ กองโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556

แสดงความยินดีกับ น.ส.ศศิวรรณ อินทร์ธนู ที่ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มทร.พระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) และบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิวรรณ อินทร์ธนู (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) ที่ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยท่านจุฬาภรณ์ ให้เกียรติอวยพร และเป็นตัวแทนมอบการ์ดแสดงความยินดีและมอบเงินของขวัญ จากท่านจุฬาภรณ์ และบุคลากรกองฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

บุคลากร กนผ. แสดงความยินดีกับ ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน แสดงความยินดีกับท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โดยท่านจุฬาภรณ์ ให้เกียรติตัดเค้ก และอวยพรให้กับบุคลากรกองนโยบายและแผน

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2556

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2556 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2556

แสดงความยินดีกับ นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์) นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองนโยบายและแผน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ ที่เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2556

แสดงความยินดีกับ นางรตนมน จันทรอุทัย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) และท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์(รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน) ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล (รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย) ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อารีโย (ผู้ช่วยอธิการบดี) และข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองนโยบายและแผน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางรตนมน จันทรอุทัย ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2556

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2556 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2556

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2556 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

บรรยากาศการมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาฝึกงานที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) และท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ให้เกียรติมอบของที่ระลึกกับนักศึกษาฝึกงาน ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ กองนโยบายและแผน หลังจากการเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2556

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2556 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2556

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2556

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2556 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2556

บรรยากาศงานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี คุณเอนก และ คุณบุตรดี แย้มวิชา 13 ก.ย. 56

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศงานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี คุณเอนก และ คุณบุตรดี แย้มวิชา ณ ห้องประชุม D-Hall เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

บรรยากาศงานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี คุณเอนก และ คุณบุตรดี แย้มวิชา 30 สิงหาคม 2556

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

บรรยากาศงานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี และ คุณบุตรดี แย้มวิชา บุคลากรกองนโยบายและแผน และ คุณเอนก แย้มวิชา บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ร้านอาหารครัวคุณกุ้ง (สโมสรราชนาวี)

บรรยากาศอำลา อ.จรัญ ถำวาปี และ คุณบุตรดี แย้มวิชา

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน บรรยากาศอำลา อ.จรัญ ถำวาปี และ คุณบุตรดี แย้มวิชา ณ กองนโยบายและแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

งานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี คุณเอนก และ คุณบุตรดี แย้มวิชา

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บรรยากาศงานเกษียณ อ.จรัญ ถำวาปี และ คุณบุตรดี แย้มวิชา บุคลากรกองนโยบายและแผน และ คุณเอนก แย้มวิชา บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ร้านอาหารครัวคุณกุ้ง (สโมสรราชนาวี)

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2556

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2556 ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม 5 ส. ภายในกองนโยบายและแผน โดยมีการทำกิจกรรม 5 ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สุขลักษณะ) ของบุคคลากร ภายในกอง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2556

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556″ จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา (พัทยา) ระหว่างวันที่ 19 -21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมเปิดร้านค้าขายของ เนื่องในโอกาส วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเปิดร้านค้าขายของ เนื่องในโอกาส วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556