เทสโค้ด

Posted Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ดูทั้งหมด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของสภามทร.พระนคร 2558 เอกสารดาวน์โหลด ดูทั้งหมด กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของสภามทร.พระนคร 2558

Posted Posted in ไม่มีหมวดหมู่

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของสภามทร.พระนคร 2558

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของสภามทร.พระนคร 2558

Posted Posted in ไม่มีหมวดหมู่

 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกองนโยบายและแผน  วิดีทัศน์และแกลเลอรี : การประชุมกองนโยบายและแผน  วิดีทัศน์และแกลเลอรี การประชุมกองนโยบายและแผน ประจำวันที่ 3 พ.ค. 56  วิดีทัศน์ : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ปี 2558  วิดีทัศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำวันที่ 24 พ.ย. 55  วิดีทัศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำวันที่ 10 พ.ย. 55   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดี  ระบบวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)  ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)  รายงานผลระดับมหาวิทยาลัยฯ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ผังยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร (ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) เอกสารประกอบรายงานการประชุม การถ่ายทอดนโยบายและแผน ปี 2556 สู่การปฏฺบัติ […]