บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” (28 พ.ย. 60)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” (28 พ.ย. 60)

บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0” (9 ต.ค. 60)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

[intranet]บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0” [/intranet]

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ราชอาณาจักรกัมพูชา (14 – 17 พ.ค. 60)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ ณ Paññasastra University of Cambodia, Siem Reap Campus และแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออก ราชอาณาจักรกัมพูชา (14 – 17 พ.ค. 60)

การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดรายการบรรณานุกรมและการทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (28 ก.ย. 59)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 4 การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดรายการบรรณานุกรมและการทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (28 ก.ย. 59)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

การเยี่ยมชมการจัดแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (27 เม.ย. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

การเยี่ยมชมการจัดแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (27 เม.ย. 58)

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (17 ก.พ. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (17 ก.พ. 58)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (12 ธ.ค. 57)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (12 ธ.ค. 57)