ดาวน์โหลดดาวน์โหลด-2563

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาของคณะต่างๆ ลงทะเบียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563 และ 1/2564