ดาวน์โหลดดาวน์โหลด-2562

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)