ดาวน์โหลด-2561

แบบฟอร์มโครงการและตัวอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[intranet] แบบฟอร์มโครงการและตัวอย่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
P-01-01 ตัวอย่างการเขียนโครงการ
P-02-01 แบบโครงการด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
P-02-02 แบบโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
P-02-03 แบบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
P-02-04 แบบฟอร์มการจัดทำ Work Breakdown Structure WBS
P-02-05 แบบสรุปคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอื่น จำแนกตามแผนงานโครงการ

แบบฟอร์มงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
p-02-06 ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์ ปี งปม. พ.ศ. 2563
p-02-07 ง.5 รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปี งปม. พ.ศ. 2563
p-02-08 แบบประเมินและจัดลำดับครุภัณฑ์ มทร.พระนคร ปี งปม. พ.ศ. 2563
[/intranet]