ดาวน์โหลดดาวน์โหลด-2562

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปี งปม. 2561 รอบ 12 เดือน

[intranet] 1. แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S ปี 2561
2. แบบฟอร์มรายงานสถานะความเสี่ยง
3. แบบฟอร์มการจัดทำแผนเสี่ยง ปี 2562
4. คู่มือการจัดทำการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ปี 2561
[/intranet]