ดาวน์โหลดดาวน์โหลด-2563

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ปี งปม. 2563 (รอบ 12 เดือน)