ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม-2561

การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา ราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (RMUTP Retreat 2018)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 (RMUTP Retreat 2018) โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

Balanced Scorecard (BSC) for Digital RMUTP (รายละเอียด)
แนวทางมุ่งเป้าการบริหารเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี ด้วยระบบสมดุล 4 มิติ (Financial, Quality of Service, Process Efficiency and Learning and Growth)
มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลเข้มข้นมากขึ้น ๆ เพื่อประโยชน์และความสุขในการทำงานของบุคลากรทุกๆ คน

โดยมอบหมายให้มีการปรับปรุงระบบงานภายในกองนโยบายและแผน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วันนี้เราพร้อมแล้ว ได้แก่
– ระบบการวางแผนปฏิบัติราชการ การดำเนินการ การติดตาม การวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการทำมาตรฐานการทำงาน ด้วยหลัก Plan Do Check and Action มีกรอบการพัฒนา ดังนี้

Plan : ประกอบด้วย
– 5 ยุทธศาสตร์ 19 เป้าหมาย 37 ดัชนีชี้วัด 48 กลยุทธ์ กรอบการทำโครงการ จำนวนประมาณ 72 โครงการ
– แบบฟอร์มมาตรฐานการทำคำของบประมาณ กำหนดแผนงาน การเขียนโครงการแบบเหตุผล(Loq frame), Work breakdown structure(WBS) รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงาน พร้อม Milestone
– การติดตามและรายงาน
– การประเมินผลดำเนินงาน
– การเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นระบบ
– แผนการติดตาม งบประมาณทุกกิจกรรม ทุกเดือน ไตรมาส 1, 2 ,3 และ 4
– การติดตามระบบเบิกจ่ายเพื่อให้การบันทึกผลเบิกจ่ายงบประมาณลงระบบ GFMIS มีประสิทธภาพไม่ล่าช้า
– ระบบตรวจสอบความถูกต้อง ความล่าช้า และป้องกันการปรับแผน
– รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ เช่น การจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน (เห็นผลงานดี มีประโยชน์ และรวมถึงแหล่งงบประมาณอื่น เป็นฐานของการทำแผนปฏิบัติราชการทุกด้าน ทุกปี)
– เตรียมความพร้อมสุขภาพกายใจ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อทำงานแต่ละปีให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Do : ประกอบไปด้วย
– รุมล้อมขัดเกลา (Quality of Service) ให้ศิษย์คิดเป็นระบบ ตั้งแต่ปีที่ 1-4
– ฝึกปฏิบัติมีทักษะสูงขึ้น ทั้งในมหาวิทยาลัยและฝึกในสถานประกอบการ
– ทำงานมุ่งเป้าให้นักศึกษาจบตามแผน 100%
– บัณฑิตทำงานภายใน 1 ปี มีงานทำ 100%
– ใช้งบประมาณตามแผน 100%
– ทำงานเป็นระบบ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น
– คนและงาน ได้รับการพัฒนาเป็นระบบ P-D-C-A
– ตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตใจทุกปี

Check : ประกอบด้วย
– ตรวจสอบความพึงพอใจผู้ประกอบการ เช่น WHA, HUAWEI, CP และหน่วยงานราชการอื่น ในการรับบัณฑิตเข้าทำงาน ผลงาน เป็นต้น
– ตรวจสอบระดับความสำเร็จในการทำงานของบัณฑิต
– ตรวจสอบนักศึกษาจบตามแผนทุกคน
– อาจารย์มีตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น มีบทบาทในการเป็นกรรมการในหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น
– บุคลากรมีสุขภาพดีทั้งทางกายและจิตใจ
– ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เข้าใกล้ 100% เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

Action : ประกอบด้วย
– รายงานผลทุกด้านให้ผู้บริหาร CEO / กรรมสภาฯ กระทรวงศึกษาธิการ สงป. กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
– รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในปีต่อไปหรือ
– จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่
– มีผู้สนใจส่งลูกหลานเข้ามาเรียนเพิ่ม
– สถานประกอบการ เช่น WHA CP HUAWEI เป็นต้น ส่งลูกน้องมาเรียนเสริมทักษะการทำงานเฉพาะทางกับ มทร.พระนคร
– บุคคลทั่วไปสมัครเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ มทร.พระนคร
– ผู้คนบอกต่อๆ กันไปว่าบัณฑิต เก่งและดี มีคุณธรรมเป็นผู้นำได้ จิตใจเย็นเป็นระบบ รับผิดชอบสูง
– ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่ม
– ได้รับทุนวิจัยเพิ่ม
– มีงานบริการสังคมเพิ่ม…

เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ/แผนงาน และการบริหารจัดการเป็นระบบ ให้เกิดความสมดุล ทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย…
– มิติการพัฒนาองค์กร
– มิติเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
– มิติลูกค้าพึงพอใจ บอกต่อๆกันไป รับบัณฑิตไปทำงานมากขึ้น มีผู้สมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆเพิ่ม
– มิติทำให้เกิดระบบงบประมาณและการเงินเข้มแข็ง

บริหารระบบสมดุล BSC ทั้ง 4 มิติ
'Juran's Triple role concept' โดย Prof. Juran ผู้พัฒนาระบบคุณภาพ QP, QI และ QC สัมพันธ์กับระบบ P-D-C-A โดย Prof. Deming (รายละเอียด)
Triple role “Suppliers-Processor-Customers” มี 3 ระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย QP, QI, QC ดังนี้

1) Suppliers : มีลำดับ QP, QI, QC ดังนี้
a) ผอ.สำนักงบประมาณ
b1) ผู้บริหาร WHA มีจำนวน 1,000 บริษัท
b2) ผู้บริหาร HUAWEI
b3) ผู้บริหารเครือเจรญโภคภัณฑ์(CP)
c) อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมกับบุคลากร

2) Processor : มีลำดับ QP, QI, QC ดังนี้
a) อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมบุคลากร
b) ผอ.สำนักงบประมาณ
c1) ผู้บริหาร WHA มีจำนวน 1,000 บริษัท
c2) ผู้บริหาร HUAWEI
c3) ผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์(CP)

3) Customers : มีลำดับ QP, QI, QC ดังนี้
a1) ผู้บริหาร WHA มีจำนวน 1,000 บริษัท
a2) ผู้บริหาร เครือเจรญโภคภัณฑ์(CP)
a3) ผู้บริหาร HUAWEI
b) ผอ.สำนักงบประมาณ
c) อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมบุคลากร

Balanced Scorecard, Triple role, KANO Model และ P-D-C-A บูรณาการเป็นสหวิชาการ การบริการยุทธศาสตร์และระบบคุณภาพทั้งองค์กร จะกลายเป็น Total Quality Management (TQM) เพื่อนำไปสู่ระบบการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เช่นเดียวกับ มจธ. และ สจล เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ