กองนโยบายและแผน ราชมงคลพระนคร

สวัสดีปีใหม่ 2563 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรับพรปีใหม่ ณ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ภาพการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา มทร.พระนคร 15 ปี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศของการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 15 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภาพรรณ ยุเหล็ก (คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น) ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศน์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาพการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา มทร.พระนคร 15 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศของการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 15 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี (คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศน์

กองนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มอบของขวัญสำหรับบุคลากร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2559

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและอวยพร ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ คุณสุพล เชิดชูพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2559 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ชั้น 5 กองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศน์

สงกรานต์

กองนโนบายและแผน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและอวยพร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ คุณสุพล เชิดชูพงษ์ เนื่องในวันสงกรานต์ 59

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและอวยพร ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ คุณสุพล เชิดชูพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2559 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ชั้น 5 กองนโยบายและแผน อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศน์

แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (5 เมษายน 2559) [ส่งภายในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.]

Posted Posted in ดาวน์โหลด

หนังสือ สกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(2)/ว 371 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2559 หนังสือ สป. ศธ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0208/3240 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2559 แบบสรุปภาพรวมการบูรณาการสอดคล้องกับแผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ตุลาคม 2559 – พ.ศ. 2579)

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน ที่นักศึกษาของคณะต่างๆ งบประมาณปี พ.ศ. 2560

Posted Posted in ดาวน์โหลด

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน ที่นักศึกษาของคณะต่างๆ งบประมาณปี พ.ศ. 2560

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 2 ศูนย์เทเวศน์

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศน์ ขอขอบคุณ ภาพและวีดีทัศน์ โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 2 ศูนย์พาณิชยการพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบ เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พาณิชยการพระนคร ขอขอบคุณ ภาพและวีดีทัศน์ โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 2 ศูนย์โชติเวช

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช ขอขอบคุณ ภาพและวีดีทัศน์ โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 2 ศูนย์พระนครเหนือ

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ ขอขอบคุณ ภาพและวีดีทัศน์ โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมการกำกับติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการบริหารโครงการในปีต่อไป

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ วาระการประชุมการกำกับติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการบริหารโครงการในปีต่อไป โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศน์

(เอกสารการประชุม) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559 – 2575) ระยะที่ 2

Posted Posted in ดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและประเด็นในการนำเสนอของหลักสูตรในโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (พ.ศ. 2559 – 2575) ระยะที่ 2

การประชุมการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 2 ปี งปม. 2559

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การประชุมการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดการประชุม และ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นผู้บรรยายในการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากคณะต่างๆ เข้ารับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่คณะในระยะที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหนกรรม ศูนย์เทเวศน์

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (รูปเล่ม)

Posted Posted in ดาวน์โหลด

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (รูปเล่ม)

สวัสดีปีใหม่ 2559 อธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2559 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ (รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน) ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า) ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ) รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท (รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร มอบของขวัญ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เข้าพบ คุณจุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2559 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้มีการพูดคุยถึงประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่จะตอบโจทย์ของการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งคุณจุลพงษ์ ยินดีที่จะให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะทางด้านสายวิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งบุคลากรไปทำงานในด้านภาคอุตสาหกรรม โดยจะมีการร่างบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร มอบของขวัญ ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร เข้าพบ ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2559 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และได้มีการพูดคุยถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งประเด็นนี้ตรงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในประเด็นขับเคลื่อนเข้าสู่นโยบาย Green Growth โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มีการจัดการศึกษาเน้นการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติในการตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ของกระทรวงอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร มอบของขวัญ ผู้อำนวยการ สสว. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) เป็นตัวแทน ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เข้าพบ คุณวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการสำนักประสาน และบริหารโครงการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และได้พูดคุยถึงเรื่อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) การดูแลโครงการ SME การยกระดับผู้ประกอบการ และแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตของผู้ประกอบการ ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

การประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มทร.พระนคร สู่การปฏิบัติ

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มทร.พระนคร สู่การปฏิบัติ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ (รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน) ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า) ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ) รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท (รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร) ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารของคณะและหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 9.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมระพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

การลงพื้นที่ศูนย์โชติเวช เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 59

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ การลงพื้นที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) และบุคลากรกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช