mou

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช […]

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ […]

คณะเทคโนโลยีสื่อสาร

การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ […]

เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำรายละเอียดคำชี้แจงประกอบการอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายฯ

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำรายละเอียดคำช […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมหารือและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศ การประชุมหารือและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับง […]

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโน […]

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (สำนักงานอธิการบดี)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโน […]

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโน […]

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโน […]

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโน […]