เอกสารประกอบการบรรยาย RMUTP Retreat 2019 (รวมไฟล์ทั้งหมด)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2562

นโยบายสภามหาวิทยาลัยที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเปลี่ยนแปลง โดย ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร การมอบนโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ……………….โดย รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย

(25 ธ.ค. 61) การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2562

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2562

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างาน และบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องอินทนิล 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2561

เอกสารประกอบการบรรยาย RMUTP Retreat 2018 (รวมไฟล์ทั้งหมด)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.ดรงค์รัตน์ กล้าหาญ เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ Mega Trends งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ แบบประเมินโครงการ RMUTP Retreat 2018

เอกสารประกอบการบรรยาย RMUTP Retreat 2018 (ส่วนงานกองนโยบายและแผน)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

Mega Trends งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

กองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2561 (5 กุมภาพันธ์ 2561)

การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2561 (5 กุมภาพันธ์ 2561)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างาน และบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องอินทนิล 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2561 (15 มกราคม 2561)

การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2561 (15 มกราคม 2561)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างาน และบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องอินทนิล 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  

กองนโยบายและแผน

การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2561 (6 ธันวาคม 2560)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างาน และบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องอินทนิล 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กองนโยบายและแผน

การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2561 (6 พฤศจิกายน 2560)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องอินทนิล 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กองนโยบายและแผน

การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2561 (16 ตุลาคม 2560)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้างาน และบุคลากรเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องอินทนิล 1 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

mou

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมีคุณธาดา เศวตศิลา (Advisor Dep. Executive Chairman Office) คุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (Director Dep. Government and Education Sector) และทีมงาน เป็นผู้แทนในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศน์ เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย (คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสาร

การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ (คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีสื่อสาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Ad. & Pr. Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำรายละเอียดคำชี้แจงประกอบการอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายฯ

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำรายละเอียดคำชี้แจงประกอบการอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็นตามนับมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 ซึ่ง ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยมี พ.อ.ปณต เขตต์สันเทียะ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ ผศ.สุใจ พรเจิมกุล และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมหารือและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศ การประชุมหารือและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา | นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางซื่อ | นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง | นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา | ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ | นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ ผู้ช่วยอธิการ | นางสุมิตรา สมประสงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง | นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณะกรรมการ เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี

digital economy

การประชุมขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ | รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร | ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี | นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร | นางสาวอิษฎา ศิวเวทพิกุล และ นางสาวจิตสุภา อุทัยรัตน์ จากบริษัท Kudosiz ซึ่งเป็นบริษัท Partner ของบริษัท Google เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (สำนักงานอธิการบดี)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (สำนักงานอธิการบดี) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ คณะผู้บริหารจากคณะและกองต่างๆ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กองนโยบายและแผน

การประชุม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560-2574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560-2574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะต่าง ๆ และ คณะกรรมการของกองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Ad. & Pr. Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์