การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2562

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2562

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S ปี 2561 แบบฟอร์มรายงานสถานะความเสี่ยง แบบฟอร์มการจัดทำแผนเสี่ยง ปี 2562 คู่มือการจัดทำการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ปี 2561

การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ราชมงคลพระนคร ระยะที่ 3/2561 (8 ส.ค. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 3/2561 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ คือ คุณจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ นักวิจัยอิสระ เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.-Thailand Research Organizations Network) มามอบความรู้สำหรับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในองค์กร โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 2/2561

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 2/2561 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ คือ คุณจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ นักวิจัยอิสระ เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.-Thailand Research Organizations Network) มามอบความรู้สำหรับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในองค์กร โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร ระยะที่ 1/2561

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ คือ คุณจิรพร สุเมธีประสิทธิ์ นักวิจัยอิสระ เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.-Thailand Research Organizations Network) มามอบความรู้สำหรับการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในองค์กร โดยมีบุคลากรจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผศ.ศรีจันทน์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในฯ ณ ห้องประชุมระพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

การบริหารความเสี่ยง,การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร 2560

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มทร.พระนคร 2560 ซึ่ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทั้งรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนของคณะและหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการฯ ใครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 และ 15 กันยายน 2560 ขอขอบคุณรูปภาพจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กองสื่อสารองค์กร มทร.พระนคร

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2558

Posted Posted in การบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน ปี 2558 (2 ต.ค. 58) แบบฟอร์มrmutp-erm9สำหรับการรายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ12เดือน ประจำปี งปม.2557 (8 ก.ค. 58) ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายลงในแบบ ปย.1 ปี 2558 (8 ก.ค. 58) นโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง ปี 2558 (8 ก.ค. 58) แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ปี 2558 (8 ก.ค. 58) แบบฟอร์มrmutp-erm1-erm9 ปี 2558 (8 ก.ค. 58) แบบฟอร์ม ปย.2 ปี 2558 (8 ก.ค. 58) แบบฟอร์ม ปย.1 ปี 2558 (8 ก.ค. 58) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง […]

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2557

Posted Posted in การบริหารความเสี่ยง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในปี พ.ศ 2556 หนังสือที่ ศธ 0581.16/910 เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยประจำปี 2557 นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2557 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานรอบ 12 เดือน ปี 2556 ตามแบบ RMUTP –ERM 9 ระดับหน่วยงาน แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน rmutp-erm1 – rmutp-erm9 ปี พ.ศ. 2557 แบบฟอร์ม ปย.1 ปี พ.ศ. 2557 ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายลงในแบบ ปย. 1 ปี พ.ศ. 2557 แบบฟอร์ม ปย. 2 ปี พ.ศ. 2557 แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน ปี พ.ศ. 2557

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

Posted Posted in หน้า

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2557 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2557 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2555 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2554 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2553 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่นี่

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2556

Posted Posted in การบริหารความเสี่ยง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในปี 2556 หนังสือที่ ศธ 0581.16/4188 เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานการควบคุมภายในประจำปี 2556 ปฏิทินแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงปี 2556 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยปี 2556 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 แบบฟอร์ม rmutp-erm 9 สำหรับรายงานผลรอบ 6 เดือนปี 2556 แบบฟอร์ม rmutp-erm 9 สำหรับรายงานผลรอบ12 เดือน ปี 2555 แบบฟอร์ม rmutp erm 1 – rmutp erm 9 ปี 2556 แบบฟอร์ม ปย.1 ปี 2556 แบบฟอร์ม ปย.2 ปี 2556 แบบประเมินองค์ประกอบ 5 ด้าน […]

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2555

Posted Posted in การบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์ม rmutp-erm 9 สำหรับรายงานผลรอบ 6 เดือน ปี 2555 คู่มือแนวทางการวางระบบควบคุมภายในของ สตง. คู่มือปี 2555 บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 นโยบาย-กรอบ-แนวทางการดำเนินงาน บทที่ 3 การบริหารความเสี่ยง บทที่ 4 การควบคุมภายใน ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายของแบบฟอร์ม ปย.1 ปี 2555 แบบประเมินองค์ประกอบ 5 ด้านปี 2555 แบบฟอร์ม rmutp erm 1 – rmutp erm 9 ปี 2555 แบบฟอร์ม rmutp – erm 9 สำหรับรายงานผลรอบ 12 เดือน ปี 2554 แบบฟอร์ม ปย.1 ปี […]

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2554

Posted Posted in การบริหารความเสี่ยง

แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 แบบ ปส. แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 คู่มือแนวทางการวางระบบควบคุมภายในของ สตง. คู่มือ 2554 บทที่ 1 : บทนำ บทที่ 2 : นโยบาย กรอบ แนวทางการดำเนินงาน บทที่ 3 : การบริหารความเสี่ยง บทที่ 4 : การควบคุมภายใน