แบบฟอร์มติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและติดตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 2561

Posted Posted in ดาวน์โหลด-2561

แบบฟอร์มติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ คำอธิบาย P-03-01 และ P-03-02 รายงานสถานะผลการดำเนินงานงบลงทุน P-03-03 แบบฟอร์มการรายงานกราฟแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงปม. P-03-04 แบบฟอร์มรายงานบริหารโครงการงบรายจ่ายอื่น P-03-05 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ปัญหา (เหตุและผล) แบบฟอร์มติดตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ P-03-06 from final P-03-07 from final กำหนดการส่งผลตามแผนของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ค่าป้าหมาย มทร.พระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 27.8.2561 ตัวอย่างการกรอก แบบฟอร์ม P-03-06 และ P-03-07 ปะหน้าแบบฟอร์ม+คำอธิบาย P-03-06 และ P-03-07

กองนโยบายและแผน

กิจกรรม Workshop การบริหารการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศของกิจกรรม การ Workshop การบริหารการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศน์