คู่มือดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 2561 -2564) ราชมงคลพระนคร [ฉบับปรับปรุง 29 พ.ค. 62]

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2562

คู่มือดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 2561 -2564) มทร.พระนคร [ฉบับปรับปรุง 29 พ.ค. 62] ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 2561-2564)

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนา ราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 61 -64)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 2561 -2564)