กองนโยบายและแผน ราชมงคลพระนคร

สวัสดีปีใหม่ 2563 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรับพรปีใหม่ ณ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองนโยบายและแผน

สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2560

สวัสดีปีใหม่ 2559 อธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2559 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ (รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน) ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า) ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล (รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ) รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท (รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวัสดีปีใหม่ 2559 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2559 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558

บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2559 กองนโยบายและแผน

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ของบุคลากรกองนโยบายและแผน โดยภายในงานมีการจับฉลากของรางวัลต่างๆ มากมายจากบุคลากรที่นำมา และมีรางวัลพิเศษจาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ มามอบให้กับบุคลากรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ณ กองโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558

สวัสดีปีใหม่ 2558 คณะผู้บริหาร มทร.พระนคร สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ และ สำนักการโยธา

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร มทร.พระนคร และ ภาพบรรยากาศของผู้บริหาร มทร.พระนคร และ บุคลากรกองนโยบายและแผน นำโดย ท่าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ท่าน ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ (รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน) และ ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ และ สำนักการโยธา เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2557

สวัสดีปีใหม่ 2558 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ บุคลากรกองนโยบายและแผน กราบสวัสดีปีใหม่ 2558 ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และรับพรปีใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักอธิการบดี ชั้น 5 เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2558 กองนโยบายและแผน

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 ของบุคลากรกองนโยบายและแผน โดยภายในงานมีการจับฉลากของรางวัลต่างๆ มากมายจากบุคลากรที่นำมา และมีรางวัลพิเศษจากท่านรองอธิการบดีจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ มามอบให้กับบุคลากรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 ณ กองโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 และเย็นวันเดียวกัน ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้เชิญท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับบุคลากร ณ ร้าน Sizzler เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2557

ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน จัดเลี้ยงที่ร่วมกันทำงาน ทำให้โครงการ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร 2557 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ กองนโยบายและแผน มทร.พระนคร จัด Thank you Party ที่ร่วมกันทำงาน ทำให้โครงการ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ บ้านสวนลุงยศ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ภาพบรรยากาศ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับบุคลากรกองนโยบายและแผน

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน) ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับบุคลากรกองนโยบายและแผน ณ ร้านอาหาร Shabushi ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคใต้

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ คณะเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา และ ภูเก็ต โดยได้ไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะพีพี แหลมพรหมเทพ และแวะทำบุญ ณ วัดสำคัญของจังหวัด ได้แก่ วัดพระผุด วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง และวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2557

สวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านทรงยศ โรจนวีระ (ผู้อำนวยการ สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศ ท่านรองศาสตาจารย์บุษรา สร้อยระย้า (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ) ท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ (รองอธิการบดีด้านคลังและทรัพย์สิน) ท่านรตนมน จันทรอุทัย (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) นายสุพล เชิดชูพงษ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) ศศิวรรณ อินทร์ธนู (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) จุฑาภรณ์ มาแย้ม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) และนายนันทรัตน์ ลี้พ้นพาล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) กราบสวัสดีปีใหม่ 2557 ท่านทรงยศ โรจนวีระ (ผู้อำนวยการ สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2) และรับพรปีใหม่ ณ สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556