5 ส กองนโยบายและแผน

(19 ส.ค. 63) การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2563

Posted Posted in กิจกรรม5ส, ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยมีนางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์การ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 5 ส. ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบในเรื่องความสะอาดของโต๊ะ ความเป็นระเบียบของเอกสาร การเก็บสายไฟใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้ ทั้งนี้ บุคลากรของกองนโยบายและแผนให้ความร่วมมือในการจัด 5 ส.เป็นอย่างดี และได้นำสิ่งคณะกรรมการแนะนำมาปรับปรุงในการตรวจครั้งต่อไป

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2563

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2563

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S Z รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)

5 ส

(19 ก.พ. 63) การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2563

Posted Posted in กิจกรรม5ส, ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยมีนางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์การ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 5 ส. ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบในเรื่องความสะอาดของโต๊ะ ความเป็นระเบียบของเอกสาร การเก็บสายไฟใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้ ทั้งนี้ บุคลากรของกองนโยบายและแผนให้ความร่วมมือในการจัด 5 ส.เป็นอย่างดี และได้นำสิ่งคณะกรรมการแนะนำมาปรับปรุงในการตรวจครั้งต่อไป

กองนโยบายและแผน ราชมงคลพระนคร

สวัสดีปีใหม่ 2563 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรับพรปีใหม่ ณ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Knowledge Management (KM) ปี 2562

Posted Posted in km

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายฯ ปี 2562 แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ปี 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน ทะเบียนความรู้ บันทึกการเล่าเรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ: ด้านการประกันคุณภาพ (13 -14 พ.ค. 62) บันทึกการเล่าเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ปี งปม. 2562 (1 มี.ค. 62) บันทึกการเล่าเรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานสารบรรณ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (21 – 22 ก.พ. 62) บันทึกการเล่าเรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน (29 พ.ย. 61) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) – การประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง (11 ต.ค. 61)

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2562

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2562

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S ปี 2561 แบบฟอร์มรายงานสถานะความเสี่ยง แบบฟอร์มการจัดทำแผนเสี่ยง ปี 2562 คู่มือการจัดทำการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ปี 2561

การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2561 (26 ก.ย. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยมีนางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 5 ส. ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบในเรื่องความสะอาดของโต๊ะ ความเป็นระเบียบของเอกสาร การเก็บสายไฟใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้ ทั้งนี้ บุคลากรของกองนโยบายและแผนให้ความร่วมมือในการจัด 5 ส.เป็นอย่างดี และได้นำสิ่งคณะกรรมการแนะนำมาปรับปรุงในการตรวจครั้งต่อไป

Knowledge Management (KM) ปี 2561

Posted Posted in km

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายฯ ปี 2561 แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ปี 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน ทะเบียนความรู้ บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” (28 พ.ย. 60) บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0” (9 ต.ค. 60) กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายกองนโยบายและแผน 9 ราชมงคล (31 ม.ค. 61) รายงานผลตัวชี้วัด 5.15 ของสกอ. ปีการศึกษา 2560 5.15 สกอ. ปีการศึกษา 60 รายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย (คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ราชอาณาจักรกัมพูชา (14 – 17 พ.ค. 60)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ ณ Paññasastra University of Cambodia, Siem Reap Campus และแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออก ราชอาณาจักรกัมพูชา (14 – 17 พ.ค. 60)

การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดรายการบรรณานุกรมและการทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (28 ก.ย. 59)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 4 การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดรายการบรรณานุกรมและการทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (28 ก.ย. 59)

Knowledge Management (KM) ปี 2560

Posted Posted in km

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายฯ ปี 2560 แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ปี 2560 ทะเบียนความรู้ แบบฟอร์มที่ 1 ประเมิน 3 องค์ความรู้ 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 4 การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดรายการบรรณานุกรมและการทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (28 ก.ย. 59) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ ณ Paññasastra University of Cambodia, Siem Reap Campus และแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออก ราชอาณาจักรกัมพูชา (14 – 17 พ.ค. 60) อบรมหลักสูตร Google for Education (14 – 16 มิ.ย. 60)

คณะเทคโนโลยีสื่อสาร

การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ (คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีสื่อสาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Ad. & Pr. Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำรายละเอียดคำชี้แจงประกอบการอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายฯ

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำรายละเอียดคำชี้แจงประกอบการอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็นตามนับมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 ซึ่ง ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยมี พ.อ.ปณต เขตต์สันเทียะ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ ผศ.สุใจ พรเจิมกุล และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมหารือและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศ การประชุมหารือและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา | นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางซื่อ | นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง | นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา | ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ | นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ ผู้ช่วยอธิการ | นางสุมิตรา สมประสงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง | นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณะกรรมการ เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี

digital economy

การประชุมขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ | รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร | ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี | นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร | นางสาวอิษฎา ศิวเวทพิกุล และ นางสาวจิตสุภา อุทัยรัตน์ จากบริษัท Kudosiz ซึ่งเป็นบริษัท Partner ของบริษัท Google เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (สำนักงานอธิการบดี)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (สำนักงานอธิการบดี) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ คณะผู้บริหารจากคณะและกองต่างๆ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กองนโยบายและแผน

การประชุม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560-2574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560-2574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะต่าง ๆ และ คณะกรรมการของกองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Ad. & Pr. Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ดาวน์โหลด

[intranet]พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร[/intranet]

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (ผู้บริหาร มทร.พระนคร) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเฟืองเงิน ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กองนโยบายและแผน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (ครั้งที่ 7)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (ครั้งที่ 7) ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมี นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน