5 ส

(19 ก.พ. 63) การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1/2563

Posted Posted in กิจกรรม5ส, ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยมีนางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์การ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 5 ส. ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบในเรื่องความสะอาดของโต๊ะ ความเป็นระเบียบของเอกสาร การเก็บสายไฟใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้ ทั้งนี้ บุคลากรของกองนโยบายและแผนให้ความร่วมมือในการจัด 5 ส.เป็นอย่างดี และได้นำสิ่งคณะกรรมการแนะนำมาปรับปรุงในการตรวจครั้งต่อไป

กองนโยบายและแผน ราชมงคลพระนคร

สวัสดีปีใหม่ 2563 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2563

นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร กราบสวัสดีปีใหม่ 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรับพรปีใหม่ ณ สำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Knowledge Management (KM) ปี 2562

Posted Posted in km

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายฯ ปี 2562 แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ปี 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน ทะเบียนความรู้ บันทึกการเล่าเรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ: ด้านการประกันคุณภาพ (13 -14 พ.ค. 62) บันทึกการเล่าเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ปี งปม. 2562 (1 มี.ค. 62) บันทึกการเล่าเรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานสารบรรณ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (21 – 22 ก.พ. 62) บันทึกการเล่าเรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน (29 พ.ย. 61) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) – การประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง (11 ต.ค. 61)

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2562

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2562

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน แบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S ปี 2561 แบบฟอร์มรายงานสถานะความเสี่ยง แบบฟอร์มการจัดทำแผนเสี่ยง ปี 2562 คู่มือการจัดทำการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ปี 2561

การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2561 (26 ก.ย. 61)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2561

ภาพกิจกรรม การตรวจ 5 ส. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 โดยมีนางสาวสมจิตต์ มหัธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 5 ส. ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบในเรื่องความสะอาดของโต๊ะ ความเป็นระเบียบของเอกสาร การเก็บสายไฟใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้ ทั้งนี้ บุคลากรของกองนโยบายและแผนให้ความร่วมมือในการจัด 5 ส.เป็นอย่างดี และได้นำสิ่งคณะกรรมการแนะนำมาปรับปรุงในการตรวจครั้งต่อไป

Knowledge Management (KM) ปี 2561

Posted Posted in km

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายฯ ปี 2561 แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ปี 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน ทะเบียนความรู้ บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” (28 พ.ย. 60) บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0” (9 ต.ค. 60) กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายกองนโยบายและแผน 9 ราชมงคล (31 ม.ค. 61) รายงานผลตัวชี้วัด 5.15 ของสกอ. ปีการศึกษา 2560 5.15 สกอ. ปีการศึกษา 60 รายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย (คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ราชอาณาจักรกัมพูชา (14 – 17 พ.ค. 60)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ ณ Paññasastra University of Cambodia, Siem Reap Campus และแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออก ราชอาณาจักรกัมพูชา (14 – 17 พ.ค. 60)

การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดรายการบรรณานุกรมและการทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (28 ก.ย. 59)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 4 การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดรายการบรรณานุกรมและการทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (28 ก.ย. 59)

Knowledge Management (KM) ปี 2560

Posted Posted in km

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายฯ ปี 2560 แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ปี 2560 ทะเบียนความรู้ แบบฟอร์มที่ 1 ประเมิน 3 องค์ความรู้ 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 4 การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดรายการบรรณานุกรมและการทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (28 ก.ย. 59) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ ณ Paññasastra University of Cambodia, Siem Reap Campus และแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออก ราชอาณาจักรกัมพูชา (14 – 17 พ.ค. 60) อบรมหลักสูตร Google for Education (14 – 16 มิ.ย. 60)

คณะเทคโนโลยีสื่อสาร

การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ (คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีสื่อสาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Ad. & Pr. Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ 5 ปี (คณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำรายละเอียดคำชี้แจงประกอบการอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายฯ

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำรายละเอียดคำชี้แจงประกอบการอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็นตามนับมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 ซึ่ง ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยมี พ.อ.ปณต เขตต์สันเทียะ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ ผศ.สุใจ พรเจิมกุล และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมหารือและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศ การประชุมหารือและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา | นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางซื่อ | นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง | นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา | ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ | นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ ผู้ช่วยอธิการ | นางสุมิตรา สมประสงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง | นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณะกรรมการ เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี

digital economy

การประชุมขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ | รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร | ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี | นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร | นางสาวอิษฎา ศิวเวทพิกุล และ นางสาวจิตสุภา อุทัยรัตน์ จากบริษัท Kudosiz ซึ่งเป็นบริษัท Partner ของบริษัท Google เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (สำนักงานอธิการบดี)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (สำนักงานอธิการบดี) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ คณะผู้บริหารจากคณะและกองต่างๆ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กองนโยบายและแผน

การประชุม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560-2574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560-2574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะต่าง ๆ และ คณะกรรมการของกองนโยบายและแผน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Ad. & Pr. Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ดาวน์โหลด

[intranet]พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร[/intranet]

กองนโยบายและแผน

การประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2560-2574 ระยะ 15 ปี (ผู้บริหาร มทร.พระนคร) โดยมี ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเฟืองเงิน ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กองนโยบายและแผน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (ครั้งที่ 7)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2560

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (ครั้งที่ 7) ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมี นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะการฝึกอบรม (มกราคม 60)

Posted Posted in ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี – การฝึกอบรม สัมมนา – การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ – การจ้างที่ปรึกษา – ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ