มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2562

[intranet] มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562 [/intranet]

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2562

[intranet] มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 [/intranet]

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ปี

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2562

[intranet] มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ปี [/intranet]

(Powerpoint) บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ – แผนยุทธศาสตร์พัฒนามทร.พระนคร ระยะ 15 ปี (2560-2574)

Posted Posted in ดาวน์โหลด

[intranet](Powerpoint) บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ – แผนยุทธศาสตร์พัฒนามทร.พระนคร ระยะ 15 ปี (2560-2574) [/intranet]