(15 ก.พ. 62) ราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอเข้าศึกษาดูงานระบบบัญชี 3 มิติ (ERP HRM BPM) ที่ราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, ภาพกิจกรรม-2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และนายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในเปิดการต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเข้าศึกษาดูงานระบบบัญชี 3 มิติ ประกอบไปด้วยระบบ ERP HRM และ BPM ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ขึ้นกล่าวถึงภาพรวมของกระบวนการการทำงานระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ BPM (Budget Planning Management) นางนงลักษณ์ ทองนาค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ขึ้นกล่าวถึงภาพรวมของกระบวนการการทำงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM (Human Resource Management) และนายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ขึ้นกล่าวถึงภาพรวมของกระบวนการการทำงานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ERP (Enterprise Resource Planning) ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ และทางกองนโยบายและแผน ได้นำระบบมาแสดงวิธีการใช้ระบบ BPM ให้ดูเป็นตัวอย่าง (Demo) ให้กับทางบุคลากรกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี […]

การประชุมระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ BPM (Budget Planning Management)

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพบรรยากาศของการประชุมระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ BPM (Budget Planning Management) โดยมีคุณพัชรี ชุติมาโชติ คุณสงกรานต์ เนียมจ้อย และคุณนวรัตน์ การะเกษ เจ้าหน้าที่ของกองนโยบายและแผน ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขระบบ BPM ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ และส่วนที่ต้องการเพิ่มเติม กับเทางจ้าหน้าที่ของบริษัท Innoviz Solutions Co., Ltd. ผู้รับจ้างจัดทำระบบ BPM เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศน์  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน BPM

Posted Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบงาน BPM ใน โดยมีท่านจุฬาภรณ์ ตันติประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (เทเวศร์) ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิธีแก้ปัญหา การใช้ระบบ BPM ใน Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ให้สามารถใช้งานได้

Posted Posted in bpm

วิธีแก้ปัญหา การใช้ระบบ BPM ใน Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ให้สามารถใช้งานได้ หากท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ BPM ใน Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป ท่านสามารถแก้ไขเบื้องต้น โดย คลิ๊กที่สัญลักษณ์ “ หรือ Compatibility View” ที่ด้านบนขวา อยู่ท้ายที่ใส่ลิ้งค์เว็บไซต์ใน Internet Explorer (กรอบสีแดงดังรูป)จากนั้นเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้ตามปกติ กลับหน้าหลัก »