Knowledge Management (KM) ปี 2562

Posted Posted in km

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายฯ ปี 2562 แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ปี 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน ทะเบียนความรู้ บันทึกการเล่าเรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ: ด้านการประกันคุณภาพ (13 -14 พ.ค. 62) บันทึกการเล่าเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ปี งปม. 2562 (1 มี.ค. 62) บันทึกการเล่าเรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานสารบรรณ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (21 – 22 ก.พ. 62) บันทึกการเล่าเรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน (29 พ.ย. 61) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) – การประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง (11 ต.ค. 61)

Knowledge Management (KM) ปี 2561

Posted Posted in km

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายฯ ปี 2561 แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ปี 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน ทะเบียนความรู้ บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” (28 พ.ย. 60) บันทึกเรื่องเล่า เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0” (9 ต.ค. 60) กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายกองนโยบายและแผน 9 ราชมงคล (31 ม.ค. 61) รายงานผลตัวชี้วัด 5.15 ของสกอ. ปีการศึกษา 2560 5.15 สกอ. ปีการศึกษา 60 รายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2560

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ราชอาณาจักรกัมพูชา (14 – 17 พ.ค. 60)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ ณ Paññasastra University of Cambodia, Siem Reap Campus และแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออก ราชอาณาจักรกัมพูชา (14 – 17 พ.ค. 60)

การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดรายการบรรณานุกรมและการทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (28 ก.ย. 59)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 4 การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดรายการบรรณานุกรมและการทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (28 ก.ย. 59)

Knowledge Management (KM) ปี 2560

Posted Posted in km

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายฯ ปี 2560 แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ปี 2560 ทะเบียนความรู้ แบบฟอร์มที่ 1 ประเมิน 3 องค์ความรู้ 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัย มทร.พระนคร กิจกรรมที่ 4 การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อจัดรายการบรรณานุกรมและการทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (28 ก.ย. 59) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ ณ Paññasastra University of Cambodia, Siem Reap Campus และแหล่งศิลปวัฒนธรรมแห่งโลกตะวันออก ราชอาณาจักรกัมพูชา (14 – 17 พ.ค. 60) อบรมหลักสูตร Google for Education (14 – 16 มิ.ย. 60)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58)

การเยี่ยมชมการจัดแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (27 เม.ย. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

การเยี่ยมชมการจัดแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (27 เม.ย. 58)

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (17 ก.พ. 58)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (17 ก.พ. 58)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (12 ธ.ค. 57)

Posted Posted in km-ดาวน์โหลด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง (12 ธ.ค. 57)

Knowledge Management (KM) ปี 2558

Posted Posted in km

คลังความรู้ แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 ปี 2558 (23 มิ.ย. 58) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายฯ ปี 2558 (23 มิ.ย. 58) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน (23 มิ.ย. 58) สรุปวิทยากรบรรยาย อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย (16 มิ.ย. 58) สรุปวิทยากรบรรยาย ดร.สุภัทร จำปาทอง (16 มิ.ย. 58) การเยี่ยมชมการจัดแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (27 เม.ย. 58) การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/งานออกแบบก่อสร้าง (2 มี.ค. 58) การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (17 ก.พ. 58) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับอนาคตการพัฒนาประเทศ (6 ม.ค. 58) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน […]

Knowledge Management (KM) ปี 2557

Posted Posted in km

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 คลังความรู้ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร (25 ก.ย.57) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยแห่งความสุข KM ครั้งที่ 6 (7 ก.ย.57) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษที่ 2 KM ครั้งที่ 5 (5 ก.ย.57) กองทุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บอกเล่า..แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของยุโรปผ่านกระบวนการโบโลญญ่า ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สู่ Lean University ครั้งที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรอบแนวคิดการเขียน KPI

คลังความรู้ Knowledge Management (KM)

Posted Posted in หน้า

Knowledge Management (KM) 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร คลังความรู้ Knowledge Management (KM) 2558 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดาวน์โหลดเอกสาร คลังความรู้ KM ประจำปี พ.ศ. 2558 ได้ที่นี่ รายละเอียด » Knowledge Management (KM) 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร คลังความรู้ Knowledge Management (KM) 2557 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดาวน์โหลดเอกสาร คลังความรู้ KM ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้ที่นี่ รายละเอียด » Knowledge Management (KM) 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร คลังความรู้ Knowledge Management (KM) 2556 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดาวน์โหลดเอกสาร […]

Knowledge Management (KM) ปี 2554

Posted Posted in km

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ ศูนย์การจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 ทะเบียนความรู้ กองนโยบายและแผน COP บันทึกการเล่าเรื่อง เรื่อง หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) จากการประเมินคุณภาพภายใน 9 องค์ประกอบ ปี 2552 ตัวชี้วัดที่ 7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 7.9 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ตัวชี้วัดที่ 1.1 การกำหนดปรัชญา ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด บันทึกการเล่าเรื่อง เรื่อง บทสรุปงานวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล : เปรียบเทียบประเทศจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมนี ฟินแลนด์ และประเทศไทย การประเมินผลเป้าหมายและแผนการจัดการความรู้

Knowledge Management (KM) ปี 2556

Posted Posted in km

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของกองนโยบายและแผน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3 คลังความรู้ การจัดทำโครงการบริการวิชาการ เทคนิคการเขียนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานโปรแกรมคัดลอก โอนย้ายข้อมูล (สำหรับการโอนย้าย path ที่มีชื่อเกิน 255 ตัวอักษร) การบูรณาการการจัดการความรู้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ บันทึกการเล่าเรื่อง การบรรยายพิเศษ เทคโนโลยีสำหรับการบรรเทาผลกระทบทางการเกษตร การปรับตัว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปี 2556 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน การจัดเก็บข้อมูลและรายงานการประเมินตนเอง ปี 2555 การประเมินผลการจัดการความรู้ ทะเบียนความรู้

Knowledge Management (KM) ปี 2555

Posted Posted in km

คำสั่งยุทธศาสตร์ คำสั่งบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ – พันธกิจ แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 ทะเบียนความรู้ ปี 2555 ทราบหรือไม่ประเทศไทยมีจังหวัดที่ 77 เทคนิคการเปลี่ยนเลขอาราบิกเป็นเลขไทยใน Microsoft Excel เทคนิคการเปลี่ยนตัวเลขอารบิกเป็นเลขไทยใน Microsoft Word คู่มือการใช้งานระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) การศึกษาดูงานโครงการเตรียมผู้บริหารฯ ณ ประเทศไต้หวัน กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การประเมินผลการจัดการความรู้ ปี 2555

Knowledge Management (KM) ปี 2553

Posted Posted in km

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปี 2553 แผนการจัดการความรู้ (แผนที่ 2) ปี 2553 องค์ความรู้ที่จำเป็น (แผนที่ 2) ปี 2553 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM กนผ. ปี 2553 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม KM กนผ. ปี 2553 ทะเบียนความรู้ ปี 2553 คลังความรู้ รายงานประจำปี 2552 (ฉบับตีพิมพ์) หลัการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ในการเสนอของบประมาณ ปี 2553 (22 ก.พ. 53) การบรรยายเรื่องระบบคุณภาพ (วศ. 22 เม.ย. 53) การบรรยายเรื่องระบบคุณภาพ ข้อมูลนำเสนอการดูงานของสถาบันพลศึกษา (โดย ผอ.กนอ 11 พ.ค. 53) COP กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ สรุปผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ปีที่ 1 […]