เอกสารประกอบการบรรยาย RMUTP Retreat 2018 (รวมไฟล์ทั้งหมด)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.ดรงค์รัตน์ กล้าหาญ เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ Mega Trends งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ แบบประเมินโครงการ RMUTP Retreat 2018

เอกสารประกอบการบรรยาย RMUTP Retreat 2018 (ส่วนงานกองนโยบายและแผน)

Posted Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด-2561

Mega Trends งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ