ดาวน์โหลดดาวน์โหลด-2564

เอกสารประกอบการประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉม มทร.พระนคร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการตามที่ สป.อว. กำหนด