กิจกรรมกองนโยบายและแผน

กนผ.ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖”

ขอขอบคุณในความร่วมมือ พร้อมน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตรของท่าน