กิจกรรมกองนโยบายและแผน

ขอแสดงความยินดี บุคลากรด้าน Star of Service Mind 2567 (ประเภทชมเชย)

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีและประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก้าวสู่ปีที่ 19 ปี ในวันที่ 18 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยฯ ยังคงยึดมั่นในการเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรม และการบูรณาการ” โดยสนับสนุนกำลังคนในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสู่องค์กรที่เข้มแข็ง สำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยฯ จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 จำนวน 80 ท่าน ซึ่ง นางสาวรุ่งรัตน์ วัฒนาทิพยธำรง ได้รับรางวัลประเภทบุคลากรด้าน Star of Service Mind ด้านหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (ประเภทชมเชย)