กิจกรรมกองนโยบายและแผน

ขอแสดงความยินดี บุคลากรด้าน Star of Service Mind 2566 (ประเภทชมเชย)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานเปิด งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยช่วงเช้าเป็นพิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดนรนาถสุนทริการาม จากนั้น ดร.ณัฐวรพล ได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 จำนวน 90 ท่าน ซึ่งนายอรุณ ศรีครอบ ได้รับรางวัล บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น "Star of Service Mind " ประเภทหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (ประเภทชมเชย)