กองนโยบายและแผน
งานติดตามและประเมินผล
พิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
นางสาวพิรุฬห์ภัค เนตรสืบสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล
email: pirunphak.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8166
สุทัตตา ทรงเดช
นางสาวสุทัตตา ทรงเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: sutatta.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6615
ณัฐณิชา บุญกล่อม
นางสาวณัฐณิชา บุญกล่อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: natnicha.b@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6084