กองนโยบายและแผน
งานติดตามและประเมินผล
รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ
เอกสารเผยแพร่
คู่มือ
แบบฟอร์ม

ช่องทางการติดต่อ

พิรุฬห์ภัค เนตรสืบสายหัวหน้างานติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์ 8166
สุทัตตา ทรงเดชปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานแก่หน่วยงานภายนอก
โทรศัพท์ 6615
ณัฐณิชา บุญกล่อมปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โทรศัพท์ 6084