กองนโยบายและแผน
งานนโยบายและยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เอกสารอื่นๆ

ช่องทางการติดต่อ

จุฑาภรณ์ เทพธานีหัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ 6611
เชาวลิต ผันประเสริฐ"ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การวางระบบควบคุมภายใน"
โทรศัพท์ 8195
สมชัย พูดเพราะ"ปฏิบัติงานด้านการปรับแผน"
โทรศัพท์ 6506
นภาวรรณ มาตรเจริญโทรศัพท์ 8161
นายนรรธพงศ์ ใคร่เครือโทรศัพท์ 8164