กองนโยบายและแผน
งานนโยบายและยุทธศาสตร์
นางจุฑาภรณ์ เทพธานี
นางจุฑาภรณ์ เทพธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์
email: juthaporn.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6611
เชาวลิต ผันประเสริฐ
นายเชาวลิต ผันประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: chaovalit.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8195
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวณัฏฐณิชา เอี่ยมประดิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: @rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6506
พี่อ๊อด
นายนรรธพงศ์ ใคร่เครือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: nantaphong.k@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8164
นภาวรรณ มาตรเจริญ
นางสาวนภาวรรณ มาตรเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: napawan.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8161