งานนโยบายและยุทธศาสตร์
Slider
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
ในงานนโยบายและยุทธศาสตร์
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
ในงานนโยบายและยุทธศาสตร์
(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมต่างๆ
ในงานนโยบายและยุทธศาสตร์
(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

ช่องทางการติดต่อ

จุฑาภรณ์ เทพธานีหัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ 6611
เชาวลิต ผันประเสริฐ"ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การวางระบบควบคุมภายใน"
โทรศัพท์ 8195
ยุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน์"ปฏิบัติงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์
และงบประมาณมหาวิทยาลัย"
โทรศัพท์ 6612
สมชัย พูดเพราะ"ปฏิบัติงานด้านการปรับแผน"
โทรศัพท์ 6506