กองนโยบายและแผน
งานบริหารทั่วไป
ไพรินทร์ มงคลดี
นางสาวไพรินทร์ มงคลดี
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
email: pirin.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8163
อรุณ ศรีครอบ
นายอรุณ ศรีครอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานสารบรรณ
email: arun.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6082
รุ่งรัตน์  วัฒนาทิพยธำรงค์
นางสาวรุ่งรัตน์ วัฒนาทิพยธำรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email: rungrat.w@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8320
นางสาวสุกัญญา ศรีชนะ
นางสาวสุกัญญา ศรีชนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email: sukanya.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8160
นางสาวจิตติมา พันธ์แตง
นางสาวจิตติมา พันธ์แตง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
email: jittima.pu@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6603
นายพัฒน์กฤษติ์ ตระกูลฉวี
นายพัฒน์กฤษติ์ ตระกูลฉวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
email: phattakrist.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8197
นางอรนะภา ขวัญรักษ์
นางอรนะภา ขวัญรักษ์
พนักงานพัสดุ ระดับ 4 [ช่วยราชการ]
email: onnapa.k@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8158