งานบริหารทั่วไป
Slider
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
ในงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
ในงานบริหารทั่วไป
(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมต่างๆ
ในงานบริหารทั่วไป
(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

ช่องทางการติดต่อ

ไพรินทร์ มงคลดีหัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 8163
อรุณ ศรีครอบปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ
โทรศัพท์ 6082
ฉัตรชัย มงคลพรวิทยาปฏิบัติงานด้านพัสดุ
โทรศัพท์ 8320