กองนโยบายและแผน
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
โครงงานวิจัยสถาบัน กนผ.
รายงานประจำปี
รายงานสถิติการศึกษา
รายงานวิเคราะห์ผลการรับนักศึกษาใหม่
รายงานข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่
รายงานการประเมินความคุ้มค่า

ช่องทางการติดต่อ

พิรุฬห์ภัค เนตรสืบสายเบอร์โทรศัพท์ 8166
บุศรินทร์ เชิดชูพงษ์เบอร์โทรศัพท์ 8162