กองนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์งบประมาณ
นางสาวพิมผกา ศรีชนะ
นางสาวพิมผกา ศรีชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ
email: pimpaka.sr@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6619
ยุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน์
ว่าที่ ร.ต. ยุรวัฒนันท์ ศตทลธรรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email: yurawatdhanan.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 6612
นางสาวสงกรานต์ เนียมจ้อย
นางสาวสงกรานต์ เนียมจ้อย
พนักงานธุรการ 4
email: songkarn.n@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 8200